شورشیان طالب، آماده گی برای گفتگو با امریکا را رد کردند

Taliban militants seize 15 officials in northern Afghanistanشورشیان طالب ادعای شماری از رسانه ها برای آماده گی آنها جهت گفتگوهای صلح با امریکا را به شدت رد کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شورشیان طالب، واکنش خود را در این رابطه به صفحه اجتماعی و صفحه انترنتی خود نشر کرده اند.

در این گزارش آمده است که ملاعبدالقیوم ذاکر راپورهای نادرست بعضی از رسانه ها را رد کرده است.

شورشیان طالب اظهار داشته اند :«بعضی از رسانه ها به حوالۀ جناب ملا عبدالقیوم ذاکر، عضو شورای رهبری امارت اسلامی خبر دادند که گویا جناب ذاکر صاحب خواستار مذاکرات با امریکا و ادارۀ کابل شده است.»

در بخشی از این گزارش گفته شده است که ذاکر این گونه راپورهای بی اساس را رد کرده و گفته است هیچ گاه در مورد مذاکرات سخنی نگفته و نه هم به این پروسه باور دارد.

این در حالی است که در جریان دو روز گذشته، شماری از رسانه های داخلی و خارجی از آماده گی شورشیان طالب به رهبری ملاذاکر برای گفتگوهای صلح با امریکا خبر داده بودند.