شورای همسویی ملی از اقدام حجت الاسلام ناصر عباس جعفری اعلام حمایت کرد

415هیئت نماینده شورای همسویی ملی به رهبری آقای لیاقت بلوچ دبیر جماعت اسلامی پاکستان در کمپ تحصن غذایی اعتراض آمیز دبیر کل مجلس وحدت مسلمین در اسلام آباد حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای لیاقت بلوچ دبیر جماعت اسلامی پاکستان گفت : تلاش علامه ناصر عباس جعفری علیه اقدامات تروریستی، فساد و لاقانونیت در کشور تلاش اصولی است و وی با اقدامات عملی خویش اثبات کرده است نسبت به مشکلات ملت خود بشدت احساس و درد دارد. خواسته های مجلس وحدت مسلمین خواسته های جایز و به نفع منافع کشور است. برای قیام امنیت در کشور پذیرفته شدن این خواسته ها ضرورت دارد.

 هیئت نماینده شورای همسوی ملی حمایت قاطع خود از مجلس وحدت مسلمین را اعلام کرد و افزود : برای مطرح کردن این خواسته ها در مجلس ملی اقدام خواهد کرد. اگر لازم شد شورای همسویی ملی با تمام قدرت مردمی خود در کنار مجلس وحدت مسلمین خواهد ایستاد. دبیر جماعت اسلامی نسبت به وضعیت جسمانی حجت الاسلام ناصر عباس جعفری اعلام نگرانی کرد و دعا کرد خدا به ایشان صحت کامل عنایت کند.

حجت الاسلام ناصر عباس جعفری از هیئت شورای همسویی تشکر کرد و گفت : ما محب کشورمان هستیم و علیه دشمن کشورمان تلاش قانونی خودمان را با حوصله و روحیه بالا ادامه خواهیم داد.

Author