شورای امنیت ملی افغانستان انکار کرد

۵ جوزا ۱۳۹۴

شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که در پیش نویس تفاهمنامه بین سازمان های استخباراتی افغانستان و پاکستان هیچ گونه نقشی نداشته و مسئولیت هماهنگی روند مشورتی به این ارتباط را به عهده نداشته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با نشر بیانیه ای اعلام کرد که از چند روز بدین سو حالت حقوقی، محتوا و پروسۀ ترتیبدهی تفاهمنامه همکاری بین سازمان های استخباراتی افغانستان و پاکستان به بحث داغ روز تبدیل شده است.

در این بیانیه تاکید شده در باره چگونکی پیش نویس تفاهمنامه معلومات نادرستی به شورای ملی افغانستان و مطبوعات کشور از سوی منابع مشکوک داده می شود.

دفتر شورای امنیت ملی، با ابراز تأسف بر این امر که عرصۀ منافع علیای کشور و امنیت ملی افغانستان در شرایط دشوار جنگی برای اهداف شخصی و شخصیت کشی مورد استفادۀ ابزاری قرار میگیرد، به منظور رفع تشویش افکار عامه چند نکته را واضح ساخته است.

اول، چنانچه مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کرد این موافقتنامه نهایی نبوده و تاکنون از سوی شورای امنیت ملی و و ریاست افغانستان تائید نشده است. قرار است که این مسوده ، با در نظرداشت اصل اجماع رهبری حکومت، نمایندگان مردم و شخصیت های ملی، در پنج مرحلۀ از قبل مشخص شده نهایی گردد.

دوم، در بحث های مقدماتی ایکه تا حال صورت گرفته، دفتر شورای امنیت تنها و تنها نظریات خویش را با  را با ارگانهای مربوطه که مسئول تسوید این تفاهم نامه بوده اند، در میان گذاشته است.

سوم، افزون بر ارائۀ نظریات به مراجع مسوول، دفتر شورای امنیت ملی در هیچیک از مراحل تسوید متن و روند مشورتی ای که به این ارتباط براه انداخته شده دخیل نمیباشد. ازینرو هیچگونه مسوولیتی در تهیه و ترتیب سند مذکور به دفتر شورای امنیت ملی راجع شده نمیتواند.

چهارم، مشاور امنیت ملی که بنا بر معاذیر صحی در خارج از کشور بود نتوانست در جلساتی که با نمایندگان مردم برگزار شده حضور به هم برساند. مشاور امنیت ملی به مجرد بازگشت از سفر با کمال سعادت در هر مجلسی که شورای ملی کشور لازم بداند حاضر خواهد شد و به سوالات نمایندگان مردم با صراحت تام جواب خواهد گفت.

افغان

امنیت

پاکستاتن

شورای

ملی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed