شهرهای افغانستان، مکانی برای مصرف!

0,,18185588_303,00رئیس جمهور غنی می گوید که شهرهای افغانستان برخلاف جایگاهشان، به شهرهای مصرفی تبدیل شده و هیچ تولیدی برای تقویت روستاها ندارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دومین کنفرانس ملی انکشاف شهرها امروز (یکشنبه ۱۷عقرب) در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد که طی آن، رئیس جمهور غنی از عدم ارتباط شهر و روستا انتقاد کرد.

محمداشرف غنی در این مراسم افزود که برای تثبیت منازل در شهر کابل و دیگر شهرها از سوی نهادهای کمک کننده که از طریق ماهواره صورت گرفته است، زحمات زیاد کشیده شده است؛ اما این نتایج نشان می دهد که ۷۰درصد منازل در شهر کابل غیرقانونی هستند که ناکامی دولت را نشان می دهد.

وی همچنین موجودیت این منازل را باعث نگرانی برای مردم به ویژه کودکان کابل دانسته از نهادهای مربوط خواست تا شهرها را به سوی معیاری و قانونی پیش ببرند.

رئیس جمهور غنی افزود که باید با مشارکت مردم، اساس شهرهای معیاری گذاشته شود؛ چون بدون مشارکت سراسری مردم، نمی توان در انجام و عملی شدن برنامه ها، موفق شد.

وی همچنین اظهار داشت که در اصل شهرنشینی، شهرها موتور اقتصاد هستند؛ اما در افغانستان، شهرها یک منبع مصرفی هستند و باید با تغییر اهداف، شهرها را به موتور اقتصاد تبدیل کرده و روابط آن با روستاها را نیز تقویت کرد.

رئیس جمهور به مانند گذشته بازهم تاکید کرد که نهادهای دولتی برای تقویت روابط روستا و شهر، باید از تولیدات و پیداوار داخلی استفاده کنند.

در عین حال، احمدضیا مسعود، نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب، اظهار داشت که مردم همیشه به دنبال یک زنده گی ایده آل هستند که این کار نیاز به یک شهر خوب دارد.

بر اساس گفته های وی، خدمات سالم شهری به مدیریت سالم شهری ارتباط دارد و با مدیریت خوب شهری، همه از خدمات بهتر مستفید شده و زنده گی ایده آل خواهند داشت.

این در حالی است که در حال حاضر، شهر کابل به عنوان پایتخت کشور، یکی از ناپاک ترین شهرهای دنیا بوده و هر روز به میزان کثافات موجود در نقاط مختلف این شهر اضافه شده و هیچ خدمات مفید و شهری برای پایتخت نشینان ارائه نمی شود.

گفتنی است که دومین کنفرانس ملی انکشاف شهرها برای دو روز دایر خواهد شد.