شش تروریست اعدام شد

1aeb1ca66428119e7898910bb5da5850بعد از ارسال لیست تروریستان محکوم به اعدام به رئیس جمهور، شش تن از این تروریستان اعدام شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این لیست حدود پانزده روز پیش از سوی نهادهای قضایی به رئیس جمهور تقدیم شده بود.

به همین منظور گفته می شود که به تازگی شش تن از تروریستان شامل لیست، بعد از توشیح رئیس‌جمهور اعدام شده اند.

یک منبع در ریاست جمهوری هرچند از گرفتن نامش خودداری کرد به خاورمیانه گفت که این حکم عملی شده است.

وی همچنین اظهار داشت که به زودی خبرنامه ریاست جمهوری در این زمینه نشر خواهد شد.

این منبع در مورد هویت و میزان جرم اعدام شده ها معلومات ارائه نکرد.

این در حالی است که رئیس جمهور در نشست مشترک با اعضای شورای ملی گفته بود که حکم دادگاه در مورد تروریستان حتی اگر اعدام باشد، از سوی دولت اجرا می شود.

Author