شاهراه سالنگ به دلیل بارندگی شدید برف مسدود شد

سالنگ هااداره حفظ و مراقبت سالنگ ها اعلام کرد که شاهراه سالنگ بر اثر برف باری های سنگین و تند بادهای شدید بروی ترافیک مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شاهراه سالنگ شب گذشته از هر دو طرف بخاطر مصئونیت جان مسافرین مسدود شده و تا بهتر شدن هوای سالنگ همچنان مسدود خواهد بود.

جنرال رجب مسئول اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها گفته است که برف باری ها از چند روز بدین سو در شاهراه سالنگ جریان دارد و ضخامت برف در این شاهراه نزدیک به یک متررسیده است.

به گفته وی برف باری های سنگین و شدت تند باد ها از عصر روز گذشته سبب شده که مسافرین گیر مانده به جاهای امن انتقال داده شوند و شاهراه به روی ترافیک مسدود شود.