سیگرت کشیدن در اماکن سربسته میدان وردک، ممنوع!!

سهلکشیدن سیگرت در تمامی ادارات دولتی، نهادهای آموزشی، بهداشتی و اماکن عمومی سربسته ولایت میدان وردگ ممنوع اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تصمیم از سوی حیات االله حیات، والی میدان وردک گرفته شده و در آن آمده است که با افراد خاطی مطابق قانون منع دخانیات برخورد خواهد شد.

بر اساس این تصمیم، کارمندان دولتی نمی توانند در حین جلسات و نشست ها، کنفرانس ها و در مکان سربسته سیگرت بکشند و برای این کار باید منطقه ای خاصی را تعیین کنند.

گفتنی است که این تصمیم در جلسه ادارات دولتی میدان وردک اعلام شده و فیصله شده است که دوکانداران نیز نمی توانند به کودکان و افراد کمتر از ۱۸ سال، سیگرت بفروشند.

برای این فروشنده گان در صورت تخطی، جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.

هدف از اعمال این محدودیتها نیز توجه به صحت مردم و حفظ محیط زیست در میدان وردک اعلام شده است.

این در حالی است که مجلس نمایندگان در سال ۱۳۹۲ قانون منع دخانیات در اماکن عمومی سرپوشیده و هوتل‌ ها را تصویب کرده بود که تا هنوز این قانون در هیچ جایی از افغاستان عملی نشده است؛ اما باید دید که این تصمیم در میدان وردک چطور عملی می شود و شهروندان این ولایت با این محدودیت های تازه، چگونه رفتار می کنند.؟