سوم حوت

۳ حوت ۱۳۹۴

3

مردم هر روزي كه مي گذشت از ظلم و وحشت نظام كودتا به تنگ مي آمدند و در كوشش فرصت هاي مناسب مي شدند كه بتوانند عليه بدرفتاري هاي رژيم دست به مبارزه بزنند. و صداي انزجار و نارضايتي شان را به گوش جهانيان برسانند و به مردم دنيا بفهمانند آن چيزيكه در افغانستان مي گذرد نه براي نجات مردم بلكه در جهت ضد منافع مردم جريان دارد.

استبداد و برخوردهاي قشری و ضد ديني نيروهاي تازه به دوران رسيده صبر مردم را لبريز ساخت و از گوشه و كنار افغانستان قيام هاي مردمي آغاز شد به هر اندازه اي كه دامنه قيام مردم عليه رژيم كودتا وسعت مي يافت به همان اندازه به اذيت وآزارمردم توسط عمال رژيم نيز افزوده مي گشت.

تا اينكه قيام هاي مردمي در گوشه وكنار افغانستان شروع شد و قيام مردم كابل در چوكات خيزش ملي مردم افغانستن يك نقطه عطف در تاريخ مبارزات مردم اين سرزمين به حساب مي آيد.

مردم كابل در اثر قساوت و بي رحمي عمال حكومت، كودتا براي يك قيام وسيع تر زمينه سازي نموده و آماده مي شدند تااينكه اين روز فرا رسيد و قيام مردم كابل كه در آغاز از چنداول شروع شده بود كم كم در سطح شهر كابل گسترش يافت و در روز سوم حوت 1358 به اوج خود رسيد.

مردم كابل شب هنگام بر بالاي بامهاي خانه هاي خود رفته اعتراض خود را عليه نظام کودتا و حضور غير قانوني نيروهاي شوروي با صداي الله اكبر نشان دادند.

مردم با شعار الله اكبر نشان دادند نظامي كه بر بنياد اصول غير اسلامي در كشور ما روي كار باشد را قبول ندارند.

قيام مردم از سطح شعار فراتر رفته و در روز سوم حوت در عمل تحقق يافت، مردم مسلمان كابل در اين روز به جاده ها و سرك ها آمده و تظاهرات وسيع و آرامي را به راه انداختند تا با حركت و اعتراضات مسالمت آميز به دولت مردان وقت پيام بدهند كه ظلم تان به اوج خود رسيده و ما ديگر نمي خواهيم كه زير بار ظلم تان باشيم و نمي خواهيم كه چكمه پوشان سرخ بر مقدرات ما حكومت كنند.

تظاهرات مردم با حضور متعلمين مكاتب در صفوف مردم شكوه بيشتر يافته و دامنه دار تر شد.

خيزش مردم كابل از دوجنبه ايدئولوژيكي و جهت گيري سياسي برخوردار بود.

مردم كابل براي اولين بار كوشش نمودند كه از حق اظهار نظر خود در مورد آن چيزيكه مي خواهند و آن چيزي را كه نمي خواهند، استفاده كنند و اين كار را با راه انداختن تظاهرات آرام و مسالمت آميز آغاز نمودند.

در سوم حوت 1358 مردم با دست خالي و بدون سلاح از خانه هاي خود، در جاده ها و سرك ها آمدند و عليه نظام كودتا و سلطه شوروي سابق دست به تظاهرات زدند.

اما اين خيزش مسالمت آميز از سوي دولتيان وقت با سلاح و گلوله پاسخ داده شد.

مردم در اين روز قرباني دادند تا در برابر زورگوئي ها و ستم هاي رژيم نه بگويند، شهيد دادند تا به روسها و ايادی دست نشانده شان تفهيم نمايند كه افغانستان جائي براي خرسان قطبي نيست.

بلكه افغانستان مأمن دلير مردان و شير زناني است كه نمي گذارند سرنوشت حاكميت ملي شان توسط يك قدرت تجاوز گر رقم زده شود.

و نمي گذارند در جامعه اي كه صداي دلنشين الله اكبر از بلنداي مناره هاي مساجدش بلند است، مركز فرياد شعارهاي ضد ديني و ضد ميهني شود.

سوم حوت 1358 نقطه عطفي در تاريخ ملتي است كه همواره در گذر تاريخ پوزه تجاوزگران و بيگانگان را به خاك ذلت ماليده اند. و درسي بزرگي به همه تجاوزگران وسلطه طلبان داده اند كه بايد عبرت بگيرند كه با زور ماشين جهنمي و پيشرفته جنگي مي توان استقلال يك كشوررا زيرپا كرد و آزادي هاي مردم يك سرزمين را سلب نمود اما نمي توان اين وضعيت را براي هميشه و ثابت نگهداشت. اين واقعيت را سرگذشت مبارزات ملت هاي آزاده جهان ازجمله جنبش هاي تاريخي و ملي مردم افغانستان بخوبي نشان مي دهد و قيام سوم حوت مردم در كابل اگر چه توأم بود با شهادت و زخمي شدن بيشماري از خواهران و برادران ما اما همين قيام زمينه ساز شكست ارتش تا دندان مسلح شوروي سابق و باعث شكست اعمال و ايادي اش در افغانستان گرديد.

ازادی

اعتراض

خاورمیانه

سوم حوت

سیاسی

شکست

شوروی

ظلم

قیام

کابل

نظام


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed