سوخت های فوسیلی مرگبار است !

۲۵ قوس ۱۳۹۲

شهرکابل زمستانی سرد وپر برف وبارانی دارد، هرچند کابل تابستان گرم وخشک وطاقت فرسایی دارد ولی زمستان این شهرنیز به مدت سه تا سه ونیم ما شدیدا سرد است در طول این مدت مواد سوختی به منظور گرم ساختن خانه ومنزل شدیدا لازم میباشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صندلی؛ سنت از گذشته های دور کابل بمنظور گرم ساختن خانه ها بوده است و این وسیله ی خیلی ابتدایی در میان برخی از مردم کابل تا امروز نیز رواج دارد. صندلی به همان اندازه ای که ساده است در محیط زیست نیزبی ضرر است اما این وسیله سنتی بدلیل ساده بودن آهسته آهسته در حال از بین رفتن است وجای خود را به بخاری های مدرن ذغال سوز، چوب سوز ومواد نفتی میدهد.

نزدیک به نیم قرن اخیر بخاریهای چوبی وذغال سنگ، از جمله وسایل جدید بوده اند که در زمستان ها درکابل از این وسیله ها استفاده میشود. اما طی یک دهه اخیر افزایش نفوس موجب افزایش مصرف سوخت های فوسیلی شده وعلاوتاه طی سال های اخیر پلاستیک ورابر نیز شامل مواد سوختی درشهرکابل شده اند.

مسولان باور دارند که نوع بخاری های عصری ذغال سوزی ترکی که طی سال های اخیر در افغانستان رایج شده است، درست است که گرمای بیشترتولید میکنند ومصرف سوختی را کاهش میدهند ولی با افزایش هریک از این بخاری ها خشت روی خشت دیگری از مرگ تدریجی وآینده گان گذاشته میشود.

سوخت های فوسیلی، تخریب محیط زیست وخطرات صحی:

این درحالیست که هوای شهرکابل باگذشت هرسال آلوده تر میشود وبه قول مسولان اموربا ادامه وضع موجود محیط زیست درکابل به شدت در مخاطره قرار دارد.

اداره محیط زیست افغانستان ازافزایش استفاده سوخت های فوسیلی نگرانی دارد.

محمد کاظم همایون رییس پلان اداره ملی محیط زیست افغانستان علت اساسی استفاده وسیع از ذغال سنگ، تیل، چوب وحتا پلاستیک وتایرهای کهنه موتر را فقرگسترده عنوان کرده میگوید که اداره محیط زیست به تنهایی قادر نیست از استفاده سوخت های فوسیلی جلوگیری کند. او علاوه میدارد« ما بودیجه لازم را نداریم که برای مردم یارانه بدهیم، مثلا اگر قیمت یک کیلوگاز دربازار 80 افغانی است ما بتوانیم به 40 افغانی پایین بیاوریم درآن صورت ما میتوانیم که از تدابیری استفاده کنیم که هموطنان ما از سوخت های فوسیلی استفاده نکنند».

اما آقای همایون میگویدکه کمیسیون جلوگیری از آلوده گی هوا فیصله کرده است که ابتدا باید اداره های دولتی ملزم ساخته شوند که از سوخت های فوسیلی استفاده نکنند.

سوخت های فوسیلی مانند ذغال سنگ، پلاستیک وچوب دارای گازات کاربن مونواکساید، کاربن دای آکساید وسلفر دای آکساید اند که کاربن دای آکساید لایه ازون را تخریب میکند، کاربن مونوآکساید هیموگلوبن خون را تخریب میکند وسلفردای آکساید روی نباتات وحیوانات تاثیرات منفی داشته حتا سلفردای آکساید شیرحیوانات را به شدت کم میسازد.

آقای همایون درخصوص جلوگیری از شدت آلوده گی هوا به خاورمیانه تصریح میدارد« کمیسیون به وزارت مالیه وظیفه سپرده شده است که هرعاجل بودیجه ای را بنام بودیجه سبز به اداره های دولتی بدهد تا اداره های دولتی به عوض چوب وذغال از گاز طبیعی استفاده کنند چون آسیب های گازنظر به سایر سوخت های فوسیلی دیگربه مراتب کمتر است».

به گفته همایون براساس فیصله کمیسیون جلوگیری از آلوده گی هوا، شهرداری کابل موظف است که به تخلفات داش های خشت پزی، حمام ها وخبازی ها رسیده گی کند. هم اکنون بیش از 70% نانوایی های کابل از گاز استفاده میکنند واین روند ادامه دارد.

سوخت فوسیلی وخطرات زدورس صحی:

آگاهان تخریب موحیط زیست را مرگ تدریجی میخوانند و اعتقاد دارند که تخریب محیط زیست توسط گازات مضره نه تنها زنده گی امروزی بشر را تهدید میکند که زنده گی نسل های بعدی و جوامع که درتولید این گازات سهمی ندارند نیز درتهدید جدی قرار میگیرند.

افزایش گرمایش کره زمین یکی از عواقب افزایش گازات مضره است ولی درکنار این بهداشت وصحت افراد را نیزتهدید میکند.

داکتر محمد کاظم صدیقی متخصص عمومی داخله میگوید که بیشترین گازات مضره که از سوخت های زمستانی بوجود میاید گازکابن مونو آکساید است وکاربن مونو اکساید سبب بیماری های مختلف میشود.

وی تصریح میدارد« این گازات میتوانند که فرد را مبتلا به امراض تنفسی نماید یعنی مستقیما از طریق ریه به خون داخل میشود که برخی امراض سیستمیک را بوجود میاورد. من چند بیماری عمومی اش را یاد اوری میکنم مثلا نومونیه های موجب سینه وبغل وسی وپی دی میشوند. از طریق خون به بعضی ارگان های حیاتی دیگر انتقال میکند که سبب مشکلات تنفسی، کلیوی وحتا مغز را مسموم میسازد».

به گفته او استفاده از ادویه قوی ویا بدون استندرد وتنفس هوای آلوده برای زنان باردار مشکلات بیشتری دارد که برخی اوقات موجب سوشکل ویا مشکلات تنفسی وقلبی برای نوزادان میشوند.

صدیقی میگوید مردم نباید منتظر حکومت باشند:« ما نباید منتظر حکومت باشیم وبه فکر صحت خود نباشیم. امکان دارد زنده گی یک فرداز لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف باشد وخود را ازگرد وخاک ودود نگاه کند، آشیای سوزنده را به طریقه درست استفاده کند وصحت اش را سالم نگهدارد».

اما خالد احمد دانشجوی دانشگاه کابل علاوه برگازات موادسوختی می افزاید« اگر شما ملاحظه کنید هوای شهرکابل هوای پاک وصافی نیست، همین گازات که در شهرکابل توسط بیش از 500 هزار واسطه که در شهر درحرکت اند از مواد پطرولیم بی کیفیت استفاده میکنند؛ تولید میشوند میتواند هوای کابل را تخریب کنند».

آگاهان بلند رفتن آگاهی عمومی وترویج فرهنگ شهر نشینی را تنها راهی برای کنترول میزان آلوده گی آب وهوای شهرکابل وسایر شهرهای بزرگ افغانستان میدانند.

ذغال

سوخت

فوسیلی

کابل

مربار

مرگبار است


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

1 Comment

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.