سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

سه تروریست مربوط شبکه حقانی در پکتیا بازداشت شدند

ریاست عمومی امنیت ملیماموران ریاست عمومی امنیت ملی طی عملیات خاص سه تن تروریست مربوط شبکه تروریتسی حقانی را از مربوطات شهر گردیزمرکز ولایت پکتیا بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این افراد در مربوطات ولسوالی زرمت و شهرگردیز ولایت پکتیا مصروف فعالیت های تخریبی، تروریستی و بمب گذاری بودند.

دین محمد مشهور به «محمدی»  فرزند لعل محمد؛ محافظ ولسوال نام نهاد طالبان در ولسوالی زرمت، ذکریا مشهور به «امیرالله» فرزند رناگل؛ وظیفه تثبیت افراد دولتی واشتراک در کمین ها و  مصطفی  فرزند نیازمحمد انتقال دهنده بمب از جمله بازداشت شده ها است.

همچنین از از مخفگیاه این تروریستان چندین حلقه بمب ضد پرسونل و بشکه ای بدست آمده است.