سمینار منطقه‌یی در باره مصرف غیرقانونی مواد مخدر در کابل

سیمینار منطقویی .وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان سمینار منطقه یی پروسه استانبول- قلب آسیا در مورد استفاده غیر قانونی مواد مخدر میان جوانان و نتایج اجتماعی و اقتصادی آن در منطقه قلب آسیا را در کابل برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این سمینار از سوی ریاست عمومی همکاری های منطقه یی وزارت امور خارجه کشور با اشتراک متخصصین ایرانی، قرغزستانی، پاکستانی، روسی، ترکی و جامعه مدنی برگزارشد.

در پایان این سمینار، جهت مبارزه با نتایج منفی اقتصادی و اجتماعی استفاده غیر قانونی مواد مخدر و اعتیاد میان جوانان در منطقه قلب آسیا، پیشنهاداتی ارائه شد.

تشدید فعالیت ها برای ارتقای ظرفیت در نهادهای مبارزه با مواد مخدر کشور های قلب آسیا، تمامی طرف های اشتراک کننده و حامی مبارزه با مواد مخدر- تدابیر اعتماد سازی می توانند وجوه بیشتری را جهت کنترل استفاده غیر قانونی مواد مخدر، صحت عامه، ارگان های حقوق بشر و همچنان اعضای جامعه مدنی، جهت طرح و تدویر سمینارها در رابطه به تهدیدهای رو به افزایش استفاده غیر قانونی مواد مخدر که جوانان منطقه به آن مواجه اند، تخصیص دهند.

همچنین در این رابطه، می توان متخصصین منطقه یی و خارجی را جهت بحث روی چالش های مربوط به کشور و عوامل اساسی چنین چالش ها دعوت نمود تا پیشنهادات امکان پذیری را جهت جلوگیری و کاهش مشکلات استفاده غیر قانونی مواد مخدر برای مبارزه با مواد مخدر- تدابیر اعتماد سازی پروسه استانبول- قلب آسیا ارائه نمایند.

همچنان طرح برنامه ها، تحقیقات و پلان های آینده کشورهای قلب آسیا در رابطه به استفاده کنونی مواد مخدر توسط نوجوانان، تمامی طرف های اشتراک کننده و حامی می توانند تأثیر تدابیر جلوگیری و معالجه استفاده کنونی مواد مخدر توسط نوجوانان خویش را ارزیابی نموده و همچنان می توانند وجوهی را برای پروژه های تحقیقاتی مستقل جهت مطالعه نارضایتی از استفاده خطرناک مواد مخدر توسط جوانان تخصیص دهند. طرف ها می توانند نتایج منفی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواد مخدر مضر را شامل نصاب تعلیمی دوره ثانوی مکاتب بگنجانند.

براساس معلومات وزارت امورخارجه کشور،  مطالعه بهترین شیوه های بین المللی در رابطه به استفاده مواد مخدر توسط نوجوانان (تعلیم، جلوگیری، معالجه، ارتباطات، احیای مجدد) و انطباق پذیری آن در کشورهای قلب آسیا که بهترین شیوه های مبارزه با استفاده غیر قانونی مواد مخدر می تواند توسط کشورهای قلب آسیا مورد ارزیابی و اصلاح قرار گرفته و استفاده گردد.

همچنین کشورهای رهبری کننده مبارزه با مواد مخدر-تدابیر اعتماد سازی می توانند رهبری این امر را به عهده گیرند.

فعال سازی گروه کاری پیشنهاد شده جهت نظارت توسعه ستراتیژی استفاده مواد مخدر توسط نوجوانان در قلب آسیا (طی ۱۸ الی ۲۴ ماه آینده). گروه کاری پیشنهاد شده می تواند متشکل از متخصصین استفاده غیر قانونی مواد مخدر، وکلای حقوق بشر، مسئولین تنفیذ قانون و اعضای جامعه مدنی باشد.

این گروه می تواند شامل کارمندان مبارزه با مواد مخدر- تدابیر اعتماد سازی باشند تا تدابیر مبارزه با استفاده غیر قانونی مواد مخدر را در کشورهای مربوطه خویش نظارت نموده و پیشنهاداتی را جهت تأثیر و کارایی بیشتر چنین تدابیر ارائه نمایند.

طرح ستراتیژی منطقه یی برای مبارزه با مواد مخدر در منطقه قلب آسیا. پروسه استانبول-قلب آسیا ضرورت مبرم به ستراتیژی جامعی جهت مبارزه با چالش های استفاده غیر قانونی مواد مخدر در منطقه دارد. این ستراتیژی می تواند پلتفورم های صحی، حقوق بشری، تنفیذ قانون در سرتاسر کشور برای کشورهای قلب آسیا جهت جلوگیری از تهدیدهای مواد مخدر غیر قانونی در ساحه تحت صلاحیت آنها ایجاد نماید.

علاوه بر پیشنهادات متذکره، متخصصین منطقه یی به این نتیجه رسیدند که چنین سمینارهای منطقه یی در مورد استفاده غیر قانونی مواد مخدر و اعتیاد میان جوانان در منطقه قلب آسیا، ابزاری اند که مبارزه با مواد مخدر تدابیر اعتماد سازی پروسه استانبول-قلب آسیا را به میکانیزم محافظت منطقه یی، جهت مصئون و عاری نگهداشتن جوانان از مواد مخدر، مبدل می سازد.