سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

سمینار ملی باغداری در کابل راه اندازی شده است

14017551_10209577632933673_1599506284_nوزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای انکشاف باغداری، پیشرفت ها و برداشتن موانع این عرصه مهم و پر درآمد، ورکشاپ ملی باغداری را راه اندازی کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این سمینار از استادان دانشگاه، متخصصین، باغداران، قوریه داران و نمایند گان موسسات همکار از سراسر افغانستان دعوت شده اند تا نقاط قوت و ضعف مسوده استراتیژی ملی باغداری افغانستان را به بحث و بررسی گرفته؛ نظریات و پیشنهات خویش را ارائه نمایند تا این مسوده نهایی شود.

باوجود رشد نسبی باغداری درافغانستان هنوز هم این سکتور با چالش های مهمی روبه رو است که مهم ترین آنها ابتدایی بودن باغداری، کمبود تخم های اصلاح و تصدیق شده ، تولید کم و غیر معیاری، تولید زیر بناهای مناسب به شمول ( مراکز پروسس و بسته بندی، سردخانه ها و سایط یخچال دار) و محدود بودن دسترسی باغداران به تجار و مارکیت های بین المللی از جمله چالش هایی است که در این ورکشاپ به آن پرداخته خواهد شد.

افغانستان با داشتن اقلیم مناسب و متنوع برای رشد باغ های میوه ، مزارع ترکاری و در مجموع ساحات سبز- ظرفیت عالی برای رشد باغ داری دارد.
آمار بدست آمده در سال 2011 نشان میدهد که ساحه تحت پوشش میوه و سبزی درافغانستان 240 هزار هکتار زمین است و این رقم به اساس سروی بانک جهانی در سال 2014 به 360 هزار هکتار وسعت یافت.

در تازه ترین آماری که امسال ازسوی سازمان خوراکه وزراعت ملل متحد بدست آمده نشان میدهد که از این میان بیش از 200 هزار هکتار زمین درافغانستان صرف تحت پوشش باغداری قرار دارد و حدود 2 میلیون نفر به باغداری مشغول اند.

در حال حاضر بخش باغداری سهم مهمی در تولیدات داخلی دارد. در مجموع 34% تولیدات داخلی متکی به محصولات باغداری است که این رقم 6.7 درصد کل تولیدات داخلی ملی افغانستان را تشکیل میدهد .

به همین دلیل تمرکز بیشتر وزارت زراعت برای انکشاف باغدار، بلند بردن کیفیت و ساحات تحت پوشش آن است.

طی سالهای که گذشت فعالیت های مثمر وارزنده یی در این راستا صورت گرفته است که در کنار دها فعالیت دیگر میتوان از تاسیس 6 مرکز انکشاف باغداری در 6 زون کشور، جمع آوری تقریبا 1000 ورایتی ( انواع) مختلف میوه در کلیکسیون ملی میوه افغانستان و تمرکز بالای تولید بیشتر از 1.5 میلیون نهال پیوندی تصدیق شده که از جمله دستاورد های مهم کاری وزارت زراعت است.

وزارت زراعت آبیاری ومالداری متعهد است تا با جدیت و تلاش خستگی ناپذیر زمینه ها برای رشد اقتصاد زراعتی، اقتصاد ملی و درمجموع رشد افغانستان را فراهم سازد.