سفارت ایتالیا در کابل مورد حمله راکتی قرار گرفت

خبرگزاری خاورمیانهحوالی ساعت ۹:۳۵ دقیقه یکشنبه شب سفارت ایتالیا در مرکز شهر کابل مورد حمله راکتی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، راکت به ساختمان سفارت ایتالیا اصابت کرده و پس از این رویداد آتش سوزی نیز رخ داده است.

نیروهای امنیتی افغانستان به محل رویداد رسیده و تا کنون در باره چگونگی این حمله چیزی نگفته اند.

جزئیات بعدا ………..