اسد ۲۳, ۱۳۹۹

سال تغییر می کند؛ دسترخوان مردم چطور؟

afghanistan@1200سال ۱۳۹۴ با تمام مشکلات، مشقات، رنج ها، آمال ها، آرزوها، امیدها، ناامنی ها، بدامنی ها و صدها مورد دیگر رو به پایان گذاشته و فصل سرما جایش را به بهار سبز می دهد.

فرا رسیدن بهار همراه است با تغییر لباس طبیعت، هوا و شکفتن گلهای رنگارنگ در دشت ها و تپه های کشور.

مردم دیگر کشورها همیشه برای فرارسیدن سال جدید برنامه های مشخص دارند و از این روز به شکل متفاوتی تجلیل کرده و در تقویم زنده گی خود درجش می کنند.

افغانستان نیز سال ۹۴ را به عنوان اولین سال کامل از کار و فعالیت حکومت وحدت ملی سپری کرد در حالی که رهبران حکومت وعده تغییرات مهم در بخش های مهم زنده گی مردم داده بودند.

تغییر در دسترخوان مردم از جمله شعارهای مهم، اساسی و کلیدی رهبران حکومت بود که در مبارزات انتخاباتی داده بودند و اینکه «هیچ افغانی از افغان دیگر برتر نیست» و «هیچ افغانی از افغان دیگر کمتر نیست»، نیز از دیگر شعارهای مردمی بود.

مردم افغانستان در سال ۱۳۹۴ مشقات و رنج هایشان بیشتر از خوشیهایشان بود ـ که بیشتر این خوشی ها نیز در رشته های ورزشی به دست آمدـ و مشکلات زیادی را به تجربه گرفتند.

همین مردم حال باید در حالی به استقبال سال جدید بروند که در دسترخوانشان تغییرات عمده ای آمده است.

نظام اقتصادی کشور باعث شد تا در تغییرات در دسترخوان مردم از ناحیه کم شدن امکانات و شرایط اقتصادی تغییر عمده ای کند، مردم دیگر کمتر پول داشتند تا دسترخوان خانه و فرزندانشان رنگین تر باشد.

در این نظام و بر اساس اصول آن، مردمی که چیزی نداشتند بیشتر از دست دادند و سرمایه دارانی که چیزی داشتند، بیشتر به دست آوردند و فاصله طبقاتی را بیشتر از پیش ساختند.

دسترخوان مردم به دلیل مشکلات امنیتی نیز تغییر کرد، بسیاری از مردم فرزندان، پدر و مادر خود را از دست داده و دیگر دسترخوانشان از نگاه تعداد نفرات نیز در سال آینده تغییر کرده است.

دسترخوان مردم در کنار تغییر فصل و لباس طبیعت، از نگاه تعداد نفرات به دلیل مهاجرت ها نیز تغییر کرده است و شماری از اعضای فامیلشان زنده گی آسوده تر در خارج را ترجیح داده و با تحمل سختی ها، خود را به کشورهای اروپایی رسانده و یا در اردوگاه ها به سر می برند.

مردم در حالی به سراغ سال جدید می روند که دیگر زمینه کار و اشتغال برای آنها به راحتی فراهم نبوده و با مشکلات زیاد یک لقمه نان پیدا می کنند.

جامعه نیز دیگر کمتر جوان تحصیل کرده به خود می بیند و با تغییر فصل و سال، شکل و شمایل خود را تغییر داده و شمار زیادی از جوانان تحصیل کرده کشور را ترک کرده و چهره شهر را تغییر داده است.

شماری از مردم در ولایت های ناامن نیز زنده گی و شرایط زنده گی خود را با تغییر فصل، متغیر می بینند و هراس افزایش حملات در فصل گرما، مجال زنده گی را از آنان گرفته است.

در این بین، تنها دولت مردان، مقام ها، نماینده گان مجلس و سنا و سرمایه گذاران هستند که شاید لذتی از تغییر سال جدید برده و با استفاده از رخصتی های سال نو، به تفریح و گردش به دیگر ولایت ها و یا کشورهای خارجی بروند.

باشد که تغییر در دسترخوان مردم ایجاد شود، البته تغییر از جنس مثبت و شاد نه اینکه سال بعد از بهارش پیدا باشد و تغییرات منفی از ابتدای سال گریبان گیر مردم و ملت باشد.

رهبران حکومت نیز باید بدانند که تغییر مثبت در دسترخوان مردم در کنار اینکه تحقق شعارهای انتخاباتی آنها است، دلیلی برای دوام آنها نیز خواهد بود.