سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

سارقین پلیت موتر بازداشت شدند

دستگیری-پلیتموظفین امنیت ملی دو سارق پلیت وسایط نقلیه را از ناحیه هشتم شهر کابل بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی، این دو تن، پلیت های موترها را در ناحیه هشتم شهر کابل سرقت می کردند.

ریاست امنیت ملی می گوید که این سارقین به نام های صفی الله فرزند جان آغا و جلال الدین فرزند عبدالغفار، برای به دست آوردن پول، یک پلیت موترها را سرقت کرده و شماره تلیفون خود را می گذاشتند تا بعد از تماس مالک موتر، از وی پول گرفته و پلیت موتر را برایش بازگرداند.

در خبرنامه آمده است که از نزد این سارقین، 10 قاب پلیت به دست آمده است.

گفتنی است که به دلیل مشکلات زیاد در گرفتن پلیت مثنی برای موترها در کشور، مالکین موترهایی که پلیت شان به سرقت برده شده است، حاضر به پرداخت پول برای به دست آوردن پلیت موترشان هستند.