زنگ آغاز سال جدید تعلیمی توسط رئیس جمهورغنی نواخته شد

غنی نوامحمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز سه شنبه (سوم حمل) زنگ آغاز سال جدید تعلیمی ۱۳۹۵را در کابل به صدا در آورد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مراسم آغاز سال جدید تعلیمی در لیسه امانی شهر کابل با حضور رئیس جمهورغنی، “حامدکرزی” رئیس جمهور پیشین کشور، شماری از اعضای کابینه، شورای ملی و صدها تن از معلمین مکاتب برگزار شد.

آقای غنی ضمن نواختن زنگ مکاتب گفت: این زنگ رفاه، ثبات و تحرک است.

رئیس جمهور کشور از همه ای معلمین و مسؤولین وزارت معارف تشکری نمود که در شرایط سخت و دشوار بخاطر تربیت فرزندان وطن تلاش می‌ورزند.

آقای غنی گفت، ساختار و اجراآت کنونی وزارت معارف پاسخگو به مشکلات معلمین نبوده و حل مشکلات معلمین روی کیفیت معارف تأثیر فوق العاده دارد و باید ساختار وزارت معارف بر اساس اهداف اصلی عیار گردد.

وی گفت که شماری از ریاست‌های وزارت معارف به بیشتر از نصف تقلیل می‌یابد و تأکید ورزید که در سطح رهبری وزارت معارف به مشارکت زنان توجه بیشتر صورت گیرد.

همچنین رئیس جمهور غنی از همکاران بین‌المللی در راستای کمک به معارف افغانستان قدردانی نمود و از تمام اقشار خواست که بخاطر مصونیت وزارت معارف از سیاست و فشارهای کوتاه مدت به گونۀ مشترک دیدگاه و طرح واحد ایجاد نمایند.

اشرف غنی با اشاره به نبود مدیریت درست منابع که بر اثر آن، از سوی ۶۵۰ شورای انکشافی در زمینۀ اعمار مکاتب فساد صورت گرفته است، مدیریت منابع را مهم دانست و تأکید کرد که مدیریت منابع وزارت معارف باید در سطح کشور نمونه ای از حسابدهی و شفافیت باشد.

او گفت: امسال روی بهبود کیفیت معارف تمرکز بیشتر خواهد شد و هر وزارت در این راستا باید سهم خود را ادا کند.

رئیس جمهور گفت، کمیسیونی ایجاد گردیده است، که زمین‌های غصبی وزارت معارف را از نزد غاصبین آن باز گیرد و دوباره در اختیار وزارت معارف قرار دهد.

رئیس جمهور غنی به وزارت مخابرات دستور داد که تمام مکاتب را با سیستم فایبر نوری ارتباط دهد و برای شاگردان و معلمین زمینۀ استفاده از تکنالوژی جدید را فراهم نماید.