روند رو به نزول سلب صلاحیت در مجلس نماینده گان

۲۵ عقرب ۱۳۹۵

بعد از آنکه در روز اول استیضاح وزرا در مجلس نماینده گان، هر سه وزیر حاضر در نشست عمومی سلب صلاحیت شدند؛ در دیگر روزها با توجه به عدم وزرا، در استیضاح غیابی، سلب صلاحیت آنها نیز روند نزولی یافت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در روز چهارم استیضاح وزرایی که کمتر از 70درصد بودجه انکشافی شان را مصرف کرده اند، وزرای مخابرات، انرژی و آب، زراعت و مبارزه با مواد مخدر به صورت غیابی استیضاح شده و برای آنها صندوق رای گذاشته شد.

هرچند که روزهای گذشته برای نوعیت رایدهی برای وزرا تنش هایی بین نماینده گان ایجاد می شد؛ اما در نشست امروز (25عقرب) بدون مقدمه برای هر چهار وزیر صندوق رای گذاشته شد.

در این روز، از بین وزرا تنها عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات موفق به کسب رای لازم تائید نشده و سلب صلاحیت شد و هر سه وزیر دیگر رای تائید گرفتند.

بعد از رایگیری و شمارش آرا، اسدالله ضمیر، وزیر زراعت با کسب 62 رای عدم اعتماد، 131 رای تائید، 4 رای سفید و 4 رای باطل، بانو سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر با کسب 114 رای عدم اعتماد، 71 رای تائید، 9 رای سفید و 6 رای باطل و علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب با کسب 60 رای عدم اعتماد، 115 رای تائید، 23 رای سفید و 3 رای باطل در سمت شان باقی ماندند؛ اما عبدالرزاق احمدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با کسب 147 رای عدم اعتماد، 49 رای تائید، 3 رای سفید و 2 رای باطل، از سوی مجلس نماینده گان سلب صلاحیت شد.

بر اساس برنامه مجلس نماینده گان، قرار است فردا نیز وزرای مهاجرین، اطلاعات و فرهنگ، صحت عامه و اقتصاد مورد استیضاح قرار خواهند گرفت.

اما سوال اساسی این است که چرا روند استیضاح وزرا به شکل نزولی بود و وزرایی که به نشست عمومی آمده و توضیحات دادند؛ اما رای عدم اعتماد گرفته و وزرای دیگر بدون زحمت کشیدن و رفتن به مجلس، رای اعتماد گرفته و شماری از آنها سلب صلاحیت شدند؟

این در حالی است که پیش از شروع روند استیضاح، رئیس جمهور از مجلس نماینده گان خواسته بود که بر وزرا فشار بیاورند؛ اما بعد از استیضاح سه وزیر در روز اول، خواست رئیس جمهور از مجلس عوض شده و حتی از آنها خواست که این روند را تا زمان دیگر به تعویق بیاندازد.

شماری از نماینده گان از جمله سید نادرشاه بحر می گوید که احساسات و در نظر گرفتن مسایل قومی و مذهبی از جمله عواملی بوده که در روند رای نماینده گان تاثیر گذار بوده است.

 

استیضاح

غیابی

مجلس نماینده گان

وزرای کابینه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.