سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

روز های یک شنبه و دو شنبه رخصتی عمومی است

455دولت جمهوری اسلامی افغانستان روز های یک شنبه و دو شنبه که مصادف به اول و دوم سال نو ۱۳۹۵ می باشد، رخصتی عمومی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت کار و امور اجتماعی با نشر اعلامیه ای اعلام کرد که روز یک شنبه آغاز سال ۱۳۹۵ و دوشنبه دوم حمل جشن دهقان در کشور می باشد.

همه ساله روز های اول و دوم آغاز سال جدید در افغانستان رخصتی عمومی می باشد.