رهایی یکتن از چنگ آدم ربایان

12746237_1118891584843427_1195433845_n

موظفین امنیت ملی یک شخص را بعد از مدتی از چنگ آدم ربایان آزاد کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی که امروز (۳حوت) به نشر رسیده است، این فرد در یک عملیات از ولسوالی سید آباد از چنگ آدم ربایان رها شد.

ریاست امنیت ملی می گوید که این فرد بنام احمدالله فرزند حمیدالله در مغاره ای در کوه های سنداور ولسوالی سید آباد نگهداری می شد.

در خبرنامه آمده است که اختطاف گران در بدل رهایی این فرد، یک میلیون دالر خواسته بودند و این فرد بعد از رهایی به فاملیش تسلیم داده شد.

هرچند خبرنامه از وضعیت صحی فرد اختطاف شده معلومات ارائه نکرده است؛ اما در نوار ویدیویی این فرد آثار لت و کوب و زخم بر سر و صورت وی دیده می شود.

Author