سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

رشوه 60 میلیون ریالی سعودی به سران گروه های یمنی

عربستان سعودی ۶۰ میلیون ریالی رشوه برای جلوگیری از مشارکت یمنی ها در کنفرانس ژنو، به رئیس جمهور یمن داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد بن سلمان وزیر دفاع سعودی با اعطای مبلغ ۶۰ میلیون ریالی به عبدربه منصورهادی رئیس جمهور یمن از وی خواسته است تا با دادن رشوه به گروه های یمنی از شرکت آنها درکنفرانس ژنوجلوگیری کند.

خبرنگار شبکه الجزیره به نقل ازیکی از اعضای هیئت همراه عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن در ریاض گفته است که محمد بن سلمان وزیر دفاع سعودی با اعطای مبلغ ۶۰ میلیون ریالی به عبدربه منصورهادی رئیس جمهور یمن از وی خواسته است تا با دادن رشوه به گروه های یمنی از شرکت آنها درکنفرانس ژنوکه با ابتکار سازمان ملل برگزار شد ممانعت به عمل آورد.

گفتنی است اختلافات پیش آمده بین همراهان عبد منصور در ریاض برای تقسیم مبلغ مذکور موجب درز این خبر به عرصه مطبوعات شده است.

پیش ازاین نیز علی سالم البیض که ازمخافان مطرح ومعارض خارج نشین یمنی است تا تطمیع واخذ رشوه ۲۰ میلیون ریالی سعودی ها به ریاض سفر کرده است وبا مسئولان سعودی دیدارنموده است.