رشد10درصدی خشونتها علیه زنان در غرب کشور

۳۰ عقرب ۱۳۹۲

مسئولان كميسيون حقوق بشر درغرب افغانستان ميگويند: خشونت ها عليه زنان درحوزه غرب كشور، طي 8 ماه گذشته 10 درصد افزايش داشته كه اين خود باعث نگران شديد آنان گرديده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، درسال گذشته 442 مورد خشونت عليه زنان دركميسيون مستقل حقوق بشر هرات ثبت شده است كه اين رقم درجريان امسال نزديك به 500 مورد ميرسد.

سيد عبدالقادر رحيمي رئيس كميسيون مستقل حقوق بشر غرب افغانستان ميگويد: بررسي هاي آنان نشان ميدهد كه خشونت ها عليه زنان درحوزه غرب افغانستان طي هشت ماه گذشته نسبت به زمان مشابه آن درسال 1392 هجري شمسي  10 درصد افزايش داشته است.

وي ميگويد:نا امن شد برخي ازمناطق غرب افغانستان ، عدم آگاهي مردم ازحقوق شان ، عدم رعايت اصول واحكام اسلامي و همچنان بيسوادي و موجوديت سلاح درنزد افراد غيرمسئول ازجمله علل اصلي اين افزايش خشونت عليه زنان محسوب ميگردد.

رئيس كميسيون مستقل حقوق بشرغرب افغانستان همچنان ميافزايد: درهشت ماه سال گذشته 442 قضيه خشونت عليه زنان دراين كميسيون ثبت شده است درحالي كه اين رقم درسال جاري نزديك به 500 مورد افزايش يافته است.

مسئولان كميسيون حقوق بشر غرب افغانستان ازحكومت مبني بر عدم تطبيق قانون منع خشونت عليه زنان انتقاد نموده و ابرازنگراني ميكنند.

درهمين حال مسئولان اين كميسيون ميگويند: براساس يافته هاي آنان درولايت غرب افغانستان ، گزارش شده است كه حق دسترسي زنان به تعليم وتربيه روبه بهبود بوده ولي زنان درولايت غور وبادغيس ومناطقي ازهرات وفراه به خدمات صحي مناسب دسترسي ندارند.

آقاي رحيمي مسئول اين كميسيون گفت: آمارمرگ وميرمادران درشماري ازولسوالي هاي دورافتاده ولايات غرب افغانستان افزايش را نشان داده و اين باعث نگراني آنان شده است.

گفته هاي وجود دارد كه دراين اواخر كميسيون حقوق بشر افغانستان با كمك علماي ديني كشور بدنبال يافتن راه حل مناسب براي جلوگير و يا هم كاهش خشونت ها عليه اتباع كشور ازجمله زنان هستند.

خشونت

رشد

زنان

غرب

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.