رای اعتماد برای اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک عضو دادگاه عالی

afghan-parliment-members-agreeمجلس نماینده گان به شش عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک عضو دادگاه عالی رای اعتماد داده و این دو نهاد را از لحاظ کارمند، تکمیل ساختند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد قاسم هاشم زی، غزال حارث، عبدالله شفایی، محمد عارف حافظ، سید ابوبکر متقی و عبدالرووف هروی به عنوان اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و عبدالحسیب احدی به عنوان عضو دادگاه عالی، صبح امروز (۷جدی) برنامه هایشان را به مجلس ارائه کرده بودند.

در رایگیری سری مجلس که ۱۸۴ نماینده حضور داشت، اعضای معرفی شده می بایست ۹۳ رای تائید دریافت می کردند.

در این رایگیری، محمد قاسم هاشم زی با ۱۱۳ رای تائید، ۴۱ رای رد، ۳۰ رای سفید و دو رای باطل، توانست مورد اعتماد مجلس قرار گیرد.

همچنین غزال حارث با ۱۳۲ رای تائید، ۴۰ رای رد، ۱۲ رای سفید و دو رای باطل، عبدالله شفایی با ۱۲۵ رای تائید، ۴۷ رای رد، ۱۳ رای سفید و ۱ رای باطل، محمد عارف حافظ با ۱۳۱ رای تائید، ۴۳ رای رد، ۱۳ رای باطل و بدون رای سفید، سید ابوبکر متقی با ۱۲۴ رای تائید، ۴۶ رای رد، ۱ رای باطل و ۱۳ رای سفید و عبدالرووف هروی با ۱۲۸ رای تائید، ۴۲ رای رد، ۱۶رای باطل و بدون رای سفید به عنوان اعضای جدید کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی معرفی شده به کار آغاز خواهند کرد.

از سویی هم عبدالحسیب احدی، تنها عضو معرفی شده برای دادگاه عالی نیز با ۱۴۹ رای تائید، ۲۶ رای رد، ۱۱ رای سفید و بدون رای باطل، اعتماد مجلس برای حضور در دادگاه عالی را به دست آورد.

به این ترتیب، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دادگاه عالی از لحاظ کارمندان عالی رتبه تکمیل شده و مجلس اظهار امیدواری کرد که این دو ارگان بعد از این وظایفشان را به خوبی انجام دهند.