رئیس جمهور: مبارزه با مواد مخدر مانند مبارزه با تروریزم به یک بسیج ملی نیاز دارد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر دیروز با خانم سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و تیم کاری آن

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر دیروز با خانم سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و تیم کاری آن وزارت دیدار و  پلان صد روز نخست آن وزارت را مورد ارزیابی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این دیدار که در ارگ انجام شد، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، پلان صد روز نخست آن وزارت را در عرصه های مختلف از جمله انکشاف ستراتیژی و پالیسی، تطبیق برنامه ها و پروژه ها، گسترش هماهنگی در سطح ستراتیژیک و تقویت ساختار های تشکیلاتی و منابع بشری ارایه کرد.
رئیس جمهور غنی پس از استماع پلان صد روز نخست وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، گفت که با توجه به اینکه معضل مواد مخدر یکی از چالش های جدی محسوب می گردد، رهبری جلسات کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر را شخصاً به دوش خواهد گرفت.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عضویت وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را در جلسات شورای امنیت ملی منظور کرد.
وی گفت که از همه وزارت خانه ها خواسته خواهد شد تا در پلان صد روز نخست خویش به معضل مواد مخدر توجه جدی نموده و بدین منظور جلسه مشترک تمام وزارت خانه ها دایر خواهد شد.
رئیس جمهور غنی گفت که نتایج سروی اخیر در رابطه به افزایش معتادین و استفاده کننده گان مواد مخدر در کشور تکان دهنده است و باید معضل مواد مخدر به یک بحث جدی مبدل گردد.
رئیس جمهور تاکید کرد که مبارزه با مواد مخدر مانند مبارزه با تروریزم به یک بسیج ملی نیاز دارد.