رئیس جمهور غنی: ژورنالیزم یک مسلک مقدس و دشوار است

غنی کنفرانسمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن دیدار با نمایندگان رسانه ها و خبرنگاران ولایات مختلف کشور گفت: ژورنالیزم یک مسلک مقدس و دشوار است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این دیدار که در قصر سلام خانه ارگ انجام شد، ابتدا «احمد ضیا بومیا» و «محمد فهیم دشتی» به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و ضمن تشکری از توجه رئیس جمهور به آزادی بیان و خبرنگاران، مشکلات، چالش ها و پیشنهادات خبرنگاران کشور را با رئیس جمهور مطرح کردند.

آنان همچنان خواهان تطبیق طرزالعمل موازین اخلاقی ژورنالیزم و پیگیری حوادث خشونت علیه خبرنگاران و تامین حقوق آنان گردیدند.

همچنین رئیس جمهور غنی، ضمن تشکری از اینکه یک چارچوب ملی همکاری گذاشته شد، افزود: این ملت به آزادی بیان تعهد اصولی، اخلاقی، سیاسی و همه جانبه دارد و شما در زمینه تعیین اصولی که خود را خودتان مدیریت کنید، یک گام مهم را برداشتید که برای تان تبریک می گویم.

رئیس جمهور همکاری میان جامعه مدنی و دولت را اساس ثبات دانسته، افزود که بدون شیوه آزاد، متعهد و سازنده بحث، ثبات نمی آید. وی گفت که تامین ثبات وظیفه من به تنهایی نیست، بلکه وظیفه هر افغان است و شما در آن نقش اساسی دارید زیرا شما به مردم معلومات می دهید و معلومات مردم را به دیگران داده، جامعه را وصل می کنید.

محمد اشرف غنی، ژورنالیزم را مسلک مقدس و دشوار دانسته، گفت که این مسلک خطرات و دستآورد ها دارد. وی جرئت، تعهد و وطن دوستی ژورنالیستان را در زمینه افشای فساد، ناتوانی ها و پایمال شدن حقوق، ستایش کرد.

وی گفت که هیچ یک از مسئولین دولت، حقوق بیشتر از یک ژورنالیست ندارد. ما کارمندان دولت برای خدمتگذاری به ملت هستیم، زورگویی و پایمال کردن قوانین قابل قبول نیست.

آقای غنی تعهد نمود که شفافیت را به میان می  آورد و از ژورنالیستان خواست که در صورت مواجه شدن به موارد عدم شفافیت، آواز شانرا بلند کنند.

رئیس جمهور گفت که تمام دارایی هایی دولت باید در یک سیستم و دیتابیس شفاف در آید تا همه ملت بدانند که این دارایی ها از کی است، چگونه از آن استفاده می شود و کی از آن استفاده می کند. وی افزود که ژورنالیزم آزاد ممد پروسه اصلاحات و  یک اصل تطبیق قانون اساسی است.

رئیس جمهور در رابطه به تعقیب قضایایی خشونت علیه ژورنالیستان تاکید کرده گفت که کسیکه در مقابل ژورنالیستان از خشونت کار می گیرد و از امکانات دولتی در این زمینه استفاده می کند، قابل تحمل نیست.

محمد اشرف غنی گفت که بحیث رئیس جمهور منتخب افغانستان، وظیفه اول من تطبیق قانون اساسی است و من حاضر نیستم که دولت اصول اخلاقی ژورنالیستان را تعیین کند زیرا این وظیفه دولت نیست، بلکه وظیفه شماست. وی افزود: نهاد های را بسازید که دوام داشته باشد و نهاد های دوام می کند که به اجماع ایجاد شده باشد.

رئیس جمهور گفت که به صندوق وجهی ژورنالیستان همکاری می کنم، به شرط اینکه حکومت در آن دخیل نباشد. وی افزود که اگر حکومت در امور مالی تان دخیل شد، اعمال نفوذ می کند، من نمی خواهم بخاطر چند پولی آزادی بیان را به خطر مواجه سازم.

او خاطر نشان کرد که در زمینه چگونگی کمک دولت بدون اینکه مداخله نماید، بحث خواهیم کرد. وی افزود که باید به خانواده های ژورنالیستان شهید، توجه صورت گیرد.

آقای غنی گفت که  من حاضر هستم تا برای تقویت نظم، نثر و ژورنالیزم یک تعداد جوایز خاص را ایجاد کنم و مدیریت آنرا شما به دوش گیرید.

وی خاطر نشان کرد که باید تمام رسانه ها به یک مرکز تجمع نمایند و برای رسانه های که خطر متوجه است، یک قسمت امکانات موجود در رادیو تلویزیون افغانستان را شریک می سازیم.

رئیس جمهور، ضمن قدردانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور گفت که امروز قوای امنیتی و دفاعی افغانستان، توانایی، اراده، ظرفیت و همبستگی را دارند که این خاک مقدس را تا ابد حفاظت نمایند.

رئیس جمهور غنی گفت که ما در حال تغییر بنیادی منطقه هستیم و پروژه های تاپی، کاسا ۱۰۰۰ و چابهار از کاغذ به عمل آمد.

محمد اشرف غنی گفت که افغانستان در حال مبدل شدن به چهارراه آسیا است. وی افزود که افغانستان به یک مرکز تجارت برق در منطقه نیز مبدل می شود و بالاخره به آب های آزاد یک راه قابل اطمینان خواهیم داشت و تاثیر آن بالای معادن ما اساسی خواهد بود.

او گفت که نفوس اکثریت کشور ما را جوانانی تشکیل می دهند که عمر شان پائینتر از چهل سال است. آرزوی من این است که وطن آباد را به شما بسپارم  و شما آنرا تا سالهای دراز مدیریت کنید. وی افزود که نسل شما نسل مصالحه، صلح، صلاح، وفا و رفاه است.

رئیس جمهور غنی تاکید کرد که نفاق، تبعیض و تفرقه در این خاک جای ندارد زیرا این ملک اتحاد، همدلی و همبستگی است. وی افزود که صدای تانرا یکجا در مقابل خشونت بلند کنید.

رئیس جمهور گفت که با همسایه ها روابط خوب می خواهیم نه صدور تروریزم و اگر آنها تروریستان را برای ما می فرستند، آنانرا می کشیم و تباه می سازیم.