رئیس جمهور غنی: رسانه ها استقلال خود را حفظ کنند

غنی 11رئیس جمهور غنی تعریف آزادی بیان را وظیفه رسانه ها دانسته و خواهان حفظ استقلال آنها شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور اسلامی افغانستان دیشب با دست اندرکاران رسانه ای، شماری از اعضای فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای حمایت از رسانه ها دیدار کرد.

در این دیدار، شماری از اعضای فدراسیون ژورنالیستان از حکم اخیر رئیس جمهور در مورد تطبیق بهتر قوانین مربوط به رسانه های همگانی در راستای تقویت آزادی بیان و تامین دسترسی به اطلاعات، اسقبال کرده و خواستار پیگیری از تطبیق این حکم گردیدند.

همچنان آنان پیش نویس ابتدایی موازین اخلاقی و چگونگی پوشش خبری حملات تروریستی و واقعات خشونت بار را به رئیس جمهور ارائه کردند و بر رسیده گی بیشتر به خانواده های شهدای اهل رسانه ای کشور تاکید کردند.

در عین حال، رئیس جمهور غنی از فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای حمایت کننده خبرنگاران خواست تا در مورد مواد حکم مذکور و سایر موضوعات مربوط به دولت و همچنان رسیده گی به خبرنگاران کشور تصمیم بگیرند.

رئیس جمهور اظهار آمادگی کرد تا برای تقویت صندوق وجهی رسیده گی به خانواده های شهدا در داخل و خارج کشور کمک جلب نماید.

با این حال وی تاکید کرد که مدیریت این صندوق از سوی رسانه ها و بدون مداخله دولت انجام شود تا از آن بخاطر حمایت از آزادی بیان با شفافیت کامل برای کمک به خانواده های قربانیان بخصوص خبرنگاران استفاده صورت گیرد.

همچنین رئیس جمهور افزود که بخاطر فراهم آوری فضای مصئون کاری برای خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ای کشور از تاسیسات دولتی به شمول رادیو و تلویزیون ملی استفاده صورت گیرد اما رسانه ها باید روی طرح مشخص در این قسمت کار نمایند.

آقای غنی ضمن تاکید بر بحث بالای تامین حقوق و امتیازات اساسی خبرنگاران، اظهار داشت که مکلفیت های رسانه ها در قبال خبرنگاران و سایر کارمندان شان روشن گردد.

در عین حال رئیس جمهوری خاطر نشان کرد که قرارداد دیجیتال سازی تلویزیون ها باید بررسی شود تا انحصاری بودن آن روشن شود.

با این حال رئیس جمهور غنی از رسانه ها خواست تا آزادی بیان را تعریف و استقلال کاری شان را حفظ کنند.