رئیس جمهور غنی از زندان زنانه بادام باغ کابل دیدن کرد

غنی زندانمحمد اشرف غنی، رئیس جمهورکشور امروز پنجشنبه (۱۰ جدی) به زندان زنانه بادام باغ کابل رفت و وضعیت محبوسین زنان را از نزدیک بررسی نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ابتدا مسئول محبس زنان گزارش مفصلی را از چگونگی وضعیت این محبس به رئیس جمهور ارائه کرد.

همچنان سه تن از زنان زندانی به نمایندگی از زندانیان در خصوص مشکلات شان صحبت نمودند و خواهان رسیدگی سریع به دوسیه های شان از جانب نهاد های عدلی و قضایی کشور شدند.

رئیس جمهور غنی پس از شنیدن معلومات ارائه شده گفت، فرمان رهایی ۴۰ تن از زنان زندانی در زندان بادام باغ تکمیل گردیده است و بر اساس آن کسانیکه به شرایط برابر باشند رها خواهند شد.

رئیس جمهور کشور گفت، به منظور جلوگیری از سوء استفاده از فرمان های عفو، شخصاً روند تطبیق فرمان های مذکور را نظارت می کند.

وی علاوه کرد که دستور داده تا دوسیه های زندانیان مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و احکامی که در زمینه تطبیق نشده اند در قبال آن اقدام شود.

رئیس جمهور غنی دستور داد تا هیئت بی طرف متشکل از وکلای زن و نهاد های مدنی توظیف شوند تا روند بررسی دوسیه های زنان محبوس را نظارت نماید.

وی اضافه کرد که بخاطر جلوگیری از نفوذ افراد زورمند به دوسیه های محبوسین، محکمهء خاص ایجاد خواهد شد.

رئیس جمهور غنی به زنان محبوس اطمینان داد که پس از این دوسیه های شان در یک جدول کمپیوتری منظم ترتیب می گردد و با صدور فرمان عفو، فهرست محبوسین واجد شرایط در آن ضمیمه خواهد شد.

رئیس جمهور غنی در اخیر به مسؤلین هدایت داد تا برای زنان زندانی شرایط بهتر بود و باش را مساعد نمایند.