رئیس جمهور: به بیجاشدگان جنگ در ننگرهار و بغلان کمک شود

غنیمحمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در تماس با رهبران نظامی و ملکی زون های ساحوی در شرق و جنوب شرق دستور داده است که به بیجاشدگان جنگ اخیر در ولایت ننگرهار و بغلان کمک های عاجل صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهورغنی در یک کنفرانس ویدیویی با فرماندهان قول اردوهای ۲۰۱ و ۲۰۳ صحبت کرده و آنان گزارش های کاری خویش در رابطه به پیشرفت ها در زمینه ایجاد قوای ریزرف به رئیس ارائه کردند.

فرماندهان قول اردوی ۲۰۱ و ۲۰۳ همچنین در مورد وضعیت فعلی امنیتی و اوپراتیفی در ولایات مربوطه شان به رئیس جمهور معلومات دادند و یک سلسله پیشنهادات شان را در جهت بهبود هرچه بیشتر کار در روند یاد شده مطرح نمودند.

همچنین سرپرست وزارت دفاع ملی، وزیر امور داخله، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی و سرپرست اداره مستقل ارگانهای محل نیز در مورد وضعیت امنیتی و طرح های پیشنهادی شان را به رئیس جمهور ارائه کردند.

با این حال رئیس جمهور کشور پیشرفت ها و مؤفقیت های مسئولین و منسوبین نهادهای امنیتی زون های ساحوی ۲۰۱ و ۲۰۳ را به آنها تبریک گفته و از آنان بخاطر سرکوب گروه های طالبان و داعش در ولایات شامل زون های یادشده ، ابراز امتنان نمود.

رئیس جمهور گفت که برای خانواده های که در شماری از ولسوالی های ننگرهار از اثر ظلم و وحشت تروریستان بیجا گردیده و اکنون پس از بیرون راندن آنان توسط قوای امنیتی کشور به محلات شان در حال بازگشت می باشند، کمک های عاجل بشری رسانیده شود.

همچنان، رئیس جمهور دستور داده تا به آن عده از مردم بغلان که به اثر درگیری های اخیر در دند غوری و دند شهاب الدین متضرر گردیده و یا از منازل شان بیجا شده اند، به آنان کمک های لازم و عاجل صورت گیرد.

محمد اشرف غنی تاکید کرد که در رابطه به موجودیت پوسته های ثابت در سال گذشته و سال جاری و در مورد موثریت و عدم موثریت آن، موجودیت پرسونل و اینکه این پوسته ها در کدام موقعیت ها بمانند و تقویت شوند و از کدام موقعیت ها بخاطر تشکیل قوای ریزرفی متحرک جمع آوری گردند، باید مطالعه و بررسی صورت گیرد.

گفتنی است در این ویدیوکنفرانس معاونین ریاست جمهوری، معاونین ریاست اجرایی، مشاور امنیت ملی و هیئت های رهبری وزارت های دفاع و امور داخله نیز حضور داشتند.