رئیس جمهورغنی: رابطه ما با امریکا بنیادی است

غنمحمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در دیدار با هیات کانگرس امریکا گفته است که رابطه ما با امریکا بنیادی است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی در دیدار با هیات کانگرس امریکا در کابل در مورد گسترش روابط دو جانبه، مبارزه با تروریسم، رشد اقتصادی و اجتماعی بخصوص بهبود وضعیت زنان و همچنان اوضاع منطقه و جهان بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس جمهور در این دیدار گفت که رابطه ما با امریکا بنیادی است و تصمیم رئیس جمهور بارک اوباما بخاطر تداوم کمک های امریکا به افغانستان بجا می باشد.

رئیس جمهور کشور خاطر نشان کرد که تروریستان تلاش دارند تا رابطه میان مردمان جهان را متاثر سازند.

محمد اشرف غنی گفت که فعالیت های تروریستان در افغانستان تنها بعد داخلی ندارد بلکه ابعاد منطقوی و جهانی دارد و بخاطر مبارزه موثر با این پدیده باید تلاش های مشترک منطقوی و جهانی صورت گیرد.

در این دیدار هر دو جانب در مورد برنامه های افغانستان بخاطر رشد اقتصادی و اجتماعی بخصوص بهبود وضعیت زنان نیز صحبت کردند و فرصت های منطقوی را برای گسترش همکاری میان کشور های منطقه مهم دانستند.