رئیس جمهورغنی به استقبال حجاج به فرودگاه کابل رفت

غنی حجاجمحمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به ااستقبال حجاج افغانی که تازه از مراسم حج برمی گردند، در فرودگاه بین المللی حامد کرزی رفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی در جریان استقبال و خوش آمدید به حجاج افغان گفت: خداوند را سپاسگذاریم که با موفقیت فریضه حج را ادا کردید و دوباره به وطن و آغوش خانواده های تان برگشت نمودید.

رئیس جمهور گفت که امروز بخاطر استقبال، احترام و شنیدن نظریات تان جهت بهبود پروسه و مهیا نمودن تسهیلات بهتر برای حجاج به فرودگاه آمدم.

آقای غنی گفت که به هدف ارزیابی دقیق فرودگاه کابل، شرکت هوایی آریانا و در مجموع همه پروسه حج، کمیته ی را توظیف خواهد کرد، تا  روند شفافیت، موثریت و مشکلات پروسه حج را بصورت دقیق بررسی نماید.

او اضافه نمود که در این زمینه با شماری از حجاج از طریق تلیفون نیز صحبت خواهد کرد و نظریات شانرا خواهد شنید.

همچنین رئیس جمهور غنی پس از دیدار با حجاج،  در شفاخانه ۴۰۰ صد بستر شهید سردار محمد داود خان رفت و از وضع مجروحین پیلوت های قوای هوایی افغان که در این اواخر بخاطر دفاع از وطن مجروح گردیده بودند، عیادت و دلجویی نمود.

وی خطاب به مجروحین گفت که شما افتخار کشور هستید و مردم افغانستان از ایثار و مبارزات شما قدرانی میکنند.

او تصریح کرد که از پروسه تداوی مجروحین هر روز نظارت خواهد کرد و به تیم داکتران شفاخانه دستور داد که جهت تداوی بهتر مجروحین از تمام امکانات و سهولت ها استفاده نمایید و از هیچ نوع سعی و تلاش در این زمینه دریغ نورزند.