سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

رئیس جمهورغنی با گروگان های آزاد شده زابل، دیدار کرد

غنی گروگانمحمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با گروگان های که اخیراً در ولایت زابل از قید ربایندگان آزاد شدند، دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این دیدار که در ارگ انجام شد ستر جنرال عبدالرشید دوستم و محمد سرور دانش معاونین رئیس جمهور نیز حضور داشتند.

رئیس جمهور غنی از رهایی ربوده شدگان و از اینکه آنان به سلامت به خانواده های شان برگشتند، ابراز خرسندی نمود و به روح آنعده از ربوده شدگانی که از سوی دشمنان مردم افغانستان سربریده شدند، اتحاف دعا کرد و یکبار دیگر تسلیت و همدردی خویش را به خانواده های آنان ابراز نمود.

رئیس جمهور غنی گفت که دولت مصمم است تا عدالت را تامین کند و عاملین این گروگان گیری را دستگیر و به پنجه قانون بسپارد.

محمد اشرف غنی افزود که در اوقاتی که شما در قید رباینده گان بودید، دولت برای رهایی تان همه روزه تلاش می کرد و از اینکه شما را امروز سلامت می بینم برای ما جای مسرت است.

وی گفت که همه گروگان شده گان افراد بی گناه این سرزمین بودند و تروریستان برای نشان دادن وحشت شان دست به این عمل ناروا زدند.

رئیس جمهور گفت که مردم افغانستان یک ملت واحد و یکپارچه اند و قوای امنیتی و دفاعی کشور برای ایجاد فضای آرام و مطمئن و حراست از جان و مال آنان، قربانی میدهند.

رئیس جمهور در اخیر این دیدار به مسئولین مربوط هدایت داد تا بر علاوه کمک های لازم با گروگان های آزاد شده، به خانواده های شهدا نیز مساعدت نمایند.