رئیس جدید دفتر صندوق وجهی ملل متحد در کابل معرفی شد

uuuuuخانم عادله خضر به عنوان رئیس جدید دفتر صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال (UNICEF) در افغانستان انتخاب شده و او معرفی نامه خود را به معین اداری و مالی وزارت امور خارجه کشور تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نصیر احمد اندیشه معین اداری و مالی وزرات امور خارجه امروز با خانم عادله خضر رئیس جدیدالتقرر دفتر صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال(UNICEF) در افغانستان، دیدارنمود.

معین وزارت امور خارجه با ابراز نگرانی از ازدیاد خشونت ها در افغانستان به خصوص نشانه گرفتن افراد ملکی، اطفال و زنان از جانب تروریستان در کشور، همکاری صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال در بخش های صحت، تغذیه، تعلیم و تربیه، حمایت از اطفال، نوجوانان و زنان را مهم و ارزنده خواند.

وی، ابراز امیدواری کرد تا با حضور خانم خضر که از تجربه کافی در این بخش ها برخوردار می باشد، همکاری های این نهاد برای مردم افغانستان ازدیاد یابد.

همچنین خانم عادله خضر رئیس جدیدالتقرر دفتر صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال در افغانستان، کار و فعالیت و خدمت گزاری به مردم افغانستان را یکی از آرزوهای مهم خود خواند.
او راجع به اهمیت ساحات کاری دفتر مربوطه اش در افغانستان به خصوص در باره حقوق اطفال صحبت نموده اظهار داشت که خبر خوش این است که ارگان های ذیربط افغانستان روی نهایی سازی قانون منع کار اجباری اطفال کار می نمایند.

وی ابراز امیدواری کرد تا افغانستان به عنوان عضو کنوانسیون حقوق اطفال، با توجه به درک مکلفیت های خود در در این راستا، قانون یاد شده را نهایی نموده و پارلمان این کشور نیز آنرا به تصویب برساند.

در اخیر، معین وزارت امور خارجه از همکاری این وزارت با دفتر صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال در افغانستان اطمنیان داده و معرفی نامه موصوفه را به عنوان رئیس دفتر رسماً تسلیم شد.