رئیس اجرایی: کمیسیون اصلاحات انتحاباتی ماموریت دشواری برعهده دارد

دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدمت ملی افغانستان می گوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نتیجه چند ماه مذاکره جدی و

3b5eb6fd-d8e925b-474a7دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدمت ملی افغانستان می گوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نتیجه چند ماه مذاکره جدی و دشوار بوده است و این کمیسیون ماموریت جدی و دشواری را بر عهده دارد .

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، از آغاز کار حکومت وحدت ملی آقایان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در صدد ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بودند که بلاخره پس از چندین ماه تلاش این کمیسیون ایجاد شد.

با این حال رییس اجرایی کشور در دیدار با آیری ماکی سفیر کشور فنلند در کابل آغاز به کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را یکی از اقدامهای مهم و اساسی در ماموریت حکومت وحدت ملی عنوان کرده است.

آقای عبدالله همچنین از تلاش و همکاری های همه جانبه کشور فنلند قدردانی کرد و همکاری های فنلند را در تامین امینت، حمایت از پروسه های سیاسی، نهادینه شدن دموکراسی و بازسازی افغانستان مهم و تاثیر گذار خواند.

رییس اجرایی حکومت، آغاز به کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را یکی از اقدامهای مهم و اساسی در ماموریت حکومت وحدت ملی عنوان کرده و افزود: ” همان گونه که دوستان بین المللی و مردم افغانستان شاهد هستند، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بلاخره پس از چندین ماه انتظار، آغاز به کار کرد.

او گفت: این کمیسیون نتیجه مذاکرات جدی و دشوار است و قرار است اساسی ترین کار را انجام بدهند که از یک سو اعتماد از دست رفته مردم افغانستان بالای پروسه انتخابات را دوباره جلب کند و برگرداند و از سوی اعتماد همکاران بین المللی افغانستان را در مورد سلامت انتخابات های آینده ابقا کند.

وی تاکید کرد که این کمیسیون نتیجه مذاکرات جدی و دشوار است و ماموریت جدی و دشوار را نیز به عهده دارد”.

همچنین در این دیدار “آیری ماکی” سفیر کشور فنلند مقیم کابل، حمایت از روند بازسازی، نهادینه شدن دموکراسی و تلاش برای حفظ ثبات سیاسی در افغانستان را به عنوان یکی از اولویت های جامعه جهانی و به خصوص کشور فنلند عنوان کرد.

وی تاکید کرد که کشور اش برای ادامه همکاری و حمایت از پروسه های دموکراتیک و نهادینه شدن دموکراسی در کنار دولت و مردم افغانستان حضور داشته و خواهد داشت.

سفیر فلند در این دیدار بر اهمیت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و تلاش برای جلب اعتماد جامعه جهانی و مردم افغانستان بر انتخابات تاکید کرده و افزود که کارایی نظام های سیاسی کشورها به سلامت روندهای دموکراتیک بستگی دارد.

او گفت: برای این که نظام سیاسی در افغانستان کارایی بیشتر داشته باشد باید ضمانت های جدی برای انتخابات آینده در افغانستان خلق شود.

Author