رؤسای ادارات دولتی ولایت سمنگان نزدیکان خود را به کار می گمارند

1825f9332bc782d93c6d201cd1a002d9_XLرؤسای ادارات دولتی در سمنگان که اکثراً خارج ازین ولایت هستند، بسته گان و نزدیکان شان را به کار می گمارند در حالیکه صدها جوان تحصیلکرده سمنگانی از بیکاری رنج می برند.

اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی در سمنگان با انتقاد ازین بی عدالتی ها می گویند با آنکه صدها جوان تحصیل کرده در ولایت سمنگان از بیکاری رنج می برند، ادارات دولتی و غیر دولتی این ولایت از سوی کارمندان خارج ازین ولایت و نزدیکان رؤسا اداره می شوند.

این شهروندان ولایت سمنگان ، شماری از رؤسای ادارات دولتی را درین ولایت به خویش خوری متهم می کنند، به گفته آنان برخی ازین روسا بیشتر کارمندان شان را از خویشاوندان خود برگزیده اند.

محمدهاشم سروری نماینده مردم در شورای ولایتی سمنگان در گفتگویی با خبرگزاری خاور میانه؛ به گونه مثال رؤسای ادارات مستوفیت، فواید عامه و ریاست زراعت این ولایت را به گماشتن نزدیکان شان به کار در ادارات تحت امر شان متهم می کند.

” اکثر مسؤلین ادارات دولتی سمنگان خارج ازین ولایت هستند، هر ریس اداره که در رأس ادارات قرار می گیرند بیشتر اقارب و وابسته گان خودش را به کار استخدام می کند”.

این عضوی شورای ولایتی افزود : مستوفی سمنگان که باشنده ولایت لوگر است، برادر خانمش بحیث سکرتر، خانم و تعدادی از بسته گان دیگرش هم در بست های دیگر این اداره عملاً به کار گماشته شده اند.

” مثلاً مستوفی از ولایت لوگر آمده، خسربره اش باید سکرترش باشد، خانمش در یک بست دیگر کار کند، برادرش یک کاره دیگر و تعدادی از بسته گان دیگرش هم در مربوطات این اداره کار کنند”.

همچنان وی رؤسای فواید عامه و زراعت ولایت سمنگان را به خویش خوری و گماشتن نزدیکان شان در بست های دلخواه شان متهم می کند.

در همین حال فعالان مدنی سمنگان نیز ازین وضعیت به شدت نگرانی می کنند، وافی الله شاهرخی ریس کمیته دادخواهی شبکه نهادهای جامعه مدنی سمنگان می گوید: حدود ۳۰۰۰ هزار جوان تحصیلکرده بیکار هستند و زمینه جذب شان به کار در ادارات دولتی میسر نشده است.

این فعال مدنی نیز علت اصلی بیکاری جوانان را گزینش افراد و اشخاص خارج از ولایت در ادارت دولتی سمنگان عنوان می کند.

وی همچنان می افزاید در تشکیل مؤسسات غیر دولتی ( GIZ,ADA,JFPR، و شماری دیگری از ادارات خصوصی) به گونه انگشت شماری از باشنده گان سمنگان وظیفه اجرا می کنند، به گفته او حتی در بعضی ازین ادارات هیچ یک از کارمند شان از سمنگان نیستند.

اما مسؤلان اداراتی که بالای شان این اتهامات وارد شده است، این ادعای باشنده گان ولایت سمنگان را رد می کنند.

میرویس میرزایی مستوفی ولایت سمنگان که متهم به گزینش نزدیکانش در در اداره مستوفیت است با رد این ادعا به خبرگزاری خاور میانه گفت: بجز از دو تن از نزدیکانش آن هم بخاطر نیازمندی، فرد دیگری را در اداره تحت امرش استخدام نکرده است.

” دو نفر از نزدیکان من که یکی بحیث اجیر و دیگرش در بخش محاسبه کار می کنند آنهم بخاطر ضرورتی که دارم در مستوفیت سمنگان گماشته اند، شما میدانید که رؤسا محافظ ندارند بناً بخاطریکه در مواقع ضرورت همرایم باشند آنها را به کار گماشته ام”.

همچنان انجنیر ضا ریس فواید عامه سمنگان با رد این اتهامات می گوید: از ۳۳ کارمندی که ریاست فواید عامه سمنگان دارد بجز از یکتن در بست اجیر هیچ فردی دیگری از نزدیکان وی درین اداره کارمند نمی کنند.

وی نیز دلیل گماشتن یکنفر از نزدیکانش را بحیث اجیر در ریاست فواید عامه نداشتن خدمه عنوان می کند.

در همین حال خواستیم نظریات مسولان ادارات دیگر را که این اتهامات بالای آنان نیز وارد شده داشته است داشته باشیم با تلاش های مکرر تماس ما با آنان برقرار نشد.

شهروندان ولایت سمنگان نگران آینده جوانان ولایت شان هستند و تداوم این وضعیت را تاثیر گذار در روان و افکار جوانان می دانند و از حکومت می خواهند که برای برداشتن این شیوه ناسالم حکومت داری در ادارات دولتی و غیر دولتی سمنگان توجه جدی به خرچ دهد.

گفته می شود در سالهای اخیر ده ها جوان از ولایت سمنگان غرض دریافت کار وطن را ترک گفته و شماری هم در راه ها جان باخته اند.