اسد ۱۷, ۱۳۹۹

دو فرمان تقنینی رئیس جمهور در مجلس تصویب شد

مجلس نمایندگاناعضای مجلس نمایندگان در جلسه عمومی امروز شنبه (۱۲ جدی) خود دو فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی را با اکثریت آرا تصویب کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فرمان های تصویب شده شامل فرمان تعدیل قانون حقوق اعضای انستیتیوت قانونگذاری و فرمان تعدیل قانون خدمات ملکی می باشد.

قانون حقوق اعضای انستیتیوت قانونگذاری در سه فصل و ۱۴ ماده از سوی ریاست جمهوری افغانستان تنظیم شده و در یک مورد از این تعدیلات آمده است که رقابت میان نامزدان بست اول و دوم ادارات دولتی در اداره مربوط به وزیر و تحت نظارت کمیسیون خدمات ملکی دایر شود.

پیشتر این رقابت در اداره خدمات ملکی دایر می شد که بحث های را در کشور به وجود آورده بود.

دو فرمان رئیس جمهورغنی در حالی از سوی نمایندگان مجلس تصویب می شود که پیش از این هشت فرمان تقنینی وی از سوی مجلس رد شده بود.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور رد و یا تصویب فرمان های تقنینی ریاست جمهوری را از صلاحیت اعضای مجلس می داند اکما تاکید دارد که همه ای فرمانها را به یک بارگی رد نکند.