سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

دو ذخیره گاه سلاح و مهمات طالبان در غور کشف شد

سلاح و مهمات بدست آمده در غزنیریاست عمومی امنیت ملی کشور از کشف و ضبط دو ذخیره گاه سلاح و مهمات تروریستان طالب در ولایت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این دو ذخیره گاه سلاح و مهمات مربوط به گروهای تروریستی طالبان توسط ماموران ریاست عمومی امنیت ملی کشف شده است.

 ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه اعلاام کرد که ماموران ریاست عمومی امنیت ملی طی عملیات های جداگانه موفق به کشف ذخیره گاه های سلاح ومهمات تروریستان طالب در مربوطات ولسوالی های دولت یار وپساوند ولایت غور شدند.

از این ذخیره گاه ها ۵ میل کلاشینکوف، ۲ میل پیکا، ۲ میل تفنگچه،  ۶۲ فیرماین هاوان، ۷ فیرمرمی میزایل  و مقدار زیاد ادوات نظامی به دست آمده است.

براساس خبرنامه، تروریستان قصد داشتند تا با استفاده از سلاح ومهمات بدست آمده حملات تروریستی وتخریبی را در ولایت غور انجام دهند .