دوستم به کابل رسید

۳۱ سرطان ۱۳۹۷

هواپیمای جنرال دوستم معاون اول ریاست همین اکنون در میدان هوای بین المللی حامد کرزی نشست کرد.

جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری بعد از یک سال و چهار ماه در حالی از ترکیه وارد کابل شد که جمع کثیر از هوا دارانش و مقامات حکومتی و رهبران احزاب سیاسی به استقبالش و همراهی اش در میدان هوای حامد کرزی تجمع کرده اند.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.