ده ها پروژه ساخت و ساز مراکزصحی در افغانستان مشکوک است

سیگار یا اداره مفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان تحقیقات در مورد برنامه مشارکت قراردادهای صحی در

fb3e1999a48a73ddfaca6d8786f3ec5a_XLسیگار یا اداره مفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان تحقیقات در مورد برنامه مشارکت قراردادهای صحی در افغانستان را نشر کرد که براساس آن ده ها مورد از پروژه های صحی در کشور مشکوک به نظر میرسد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سیگار، اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی (یو اس ای آی دی) را به خاطر این برنامۀ به ارزش ۲۱۰ میلیون دالری زیر تحقیق قرار داده است.

براساس این تحقیق، اداره امریکا برای انکشاف بین المللی باید به سیگار توضیح دهد که معلومات درست درمورد ۵۱۰ کلینیک صحی با بودجه برنامه مشارکت قراردادهای صحی دارد یا خیر.

اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی تمویل ۶۱۴ مرکز تسهیلات صحی را تحت برنامه مشارکت قراردادهای صحی ادعا کرده است.

سیگار گفته است تحلیل ابتدایی معلومات آشکار ساخته است که ۹۰ کلینیک مطابق اطلاعات وجود ندارد، ۱۳ مرکز هم آهنگی تکراری است، ۱۳ مرکز هم آهنگی داخل افغانستان شناسایی نشده است، ۳۰ مرکز هم آهنگی با گزارش ولایت مطابقت ندارد، و ۱۲ مرکز هم آهنگی با معلومات ولسوالی همخوانی ندارد.

سیگار از این اداره خواسته تا رقم درست محل تسهیلات صحی، یا تاییدی از مکان فیزیکی یا موجودیت آن کلینکی های صحی را به سیگار فراهم کند.