دفتر حامدکرزی در ارگ تبدیل به یک واحد بودجوی شد

139435939710محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان با صدور فرمانی دفتر حامدکرزی رئیس جمهور پیشین کشور در ارگ ریاست جمهوری را به عنوان یک واحد مستقل بودجوی ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در حکم رئیس جمهورغنی آمده است که براساس ماده ۱۴۲ قانون اساسی و به منظور عرضه خدمات بهتر به دفتر رییس جمهور پیشین، این دفتر به عنوان یک واحد مستقل بودجه ای ایجاد می گردد.

رییس جمهور در این حکم به وزارت مالیه دستور داده است که تا تصویب ولسی جرگه شورای ملی، مبلغ ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی را از کد ۹۵ اصلاح اداره عامه، نظر به پیشنهاد دفتر حامدکرزی، به منظور اجرای معاشات و امتیازات آن دفتر به بودجه اداره امور ریاست جمهوری انتقال دهند.

همچنان در این حکم به اداره امور دستور داده شده است که «مبلغ ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار افغانی را برای سال مالی ۱۳۹۴ به عنوان وجه سردستی غرض اجرای مصارف و معاشات دفتر رئیس جمهور پیشین، از کد ۹۱ پالیسی مطالبه و در اختیار دفتر حامدکرزی قرار دهد.

رئیس جمهور غنی در این حکم به رییس جمهور پیشین کشور صلاحیت تفویض کرده است تا امور ذاتی کارکنان عالی رتبه، اجرای معاشات، امتیازات و سایر مصارفات مربوط به دفتر شان را منظور نمایند.

این در حالی است که پیش از این دفتر حامدکرزی از رئیس جمهور غنی تقاضای چند بست رسمی برای تشکیلات دفتر رئیس جمهور پیشین کرده بود.

دفتر آقای کرزی از ریاست جمهوری خواسته بود که دو بست رتبه دو به عنوان مشاور مطبوعاتی و رئیس دفتر یک بست رتبه سه به عنوان آمریت تکنالوژی و یک بست رتبه چهار به عنوان کارمند تشریفات در اختیار دفتر حامدکرزی رئیس جمهور پیشین قرار دهد.