دعوت از شورشیان برای پیوستن به صلح

ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به تعیین رهبر جدید شورشیان طالب، فرصت را برای آنان جهت پیوستن به صلح مناسب دانست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شورشیان طالب امروز بعد از تائید خبر کشته شدن ملااختر منصور، رهبر پیشینشان، هیبت الله آخوندزاده را به عنوان رهبر جدید خود معرفی کردند.

در پیوند به این رویکرد شورشیان، ریاست جمهوری نیز با نشر خبرنامه ای گفته است که فرصت برای پیوستن شورشیان طالب به پروسه صلح مناسب است.

در خبرنامه آمده است که شورشیان فرصت های ایجاد شده برای صلح را رد کرده بودند؛ اما حالا فرصت برای این کار مناسب است.

با این حال، ریاست جمهوری به شورشیان هشدار داده است که اگر رهبر جدید آنان نیز به پروسه صلح پاسخ منفی بدهد و سلاح خود را به زمین نگذارند، به سرنوشت رهبر پیشنشان مواجه خواهند شد.

ملااختر منصور، شب شنبه هفته روان در حمله هواپیماهای بی سرنشین امریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد.

Author

About Author