دزدی در محضر عام به ارزش ۵۳ میلیون دالر

یک مرد حرفوی در فرانسه به ارزش ۵۳ میلیون دالر جواهرات را در روز روشن به سرقت برده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این مرد مسلح بوده و به قیمت ۵۳ میلیون دالر جواهرات را در روز روشن از شهرک ساحلی کان فرانسه موافقانه دزدیده است.

پولیس فرانسته گفته است که، این دزدی حوالی ظهر روز یکشنبه از یک نمایشگاه جواهرات صورت گرفته است.

پولیس، موفق به شناسایی و دستگیری این مرد دزد نشده است.

رسانه های محلی گزارش دادند که این دزدی از سوی یک نفر شده است، او قبل از اینکه از هوتل پنج ستاره کارلتون پیاده فرار نماید برسر خود یک دستمال انداخته و یک بکس دستی را از جواهرات پر کرده بود.

در اوایل ما می گذشته نیز به قیمت یک میلیون دالر جواهرات از یک هوتل دیگر این شهر دزدی شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.