درگیری لفظی بر سر توتاپ

12570821_10207819787308631_296705659_nنماینده گان مجلس بر سر موضوع انتقال پروژه برق توتاپ، با هم درگیری لفظی پیدا کرده و نشست امروزی را با چالش روبرو ساختند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هرچند نشست امروز مجلس بازهم به خاطر عدم تکمیل نصاب بی نتیجه پایان یافت؛ اما توتاپ در ساعت امتیازی مشکل ساز و زمینه ساز درگیری لفظی اعضای مجلس شد.

شماری از اعضای مجلس از جمله محمود سلیمان خیل، نماینده مردم قندهار، اعتقاد داشتند که تصمیم اخیر شماری از رهبران و اعضای مجلس برای توتاپ، قومی و سمتی است.

به باور آنها، این تصمیم توطئه ای از سوی کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان است که قصد دارد وحدت ملی را خدشه دار کند.

اما شماری از نماینده گان دیگر که مخالف تصمیم دولت برای انتقال توتاپ از مسیر سالنگ هستند، نیز در برابر این گفته ها واکنش جدی نشان دادند.

این واکنش ها با استفاده کلمات نامناسب و غیراخلاقی از سوی شینکی کروخیل، نماینده مردم کابل همراه بود که تنش های لفظی شدید را به دنبال داشت.

این تنش ها با تصمیم حمله یکی از نماینده گان به جان رضا خوشک همراه بود که از سوی نماینده گان جلوگیری شد.

تنش های لفظی باعث اخلال کار مجلس شده و لحظاتی در روند این کار وقفه ایجاد کرد و در پایان نیز به دلیل تکمیل نبودن نصاب، رئیس جلسه، نشست را خاتمه داد.

هرچند عبدالرووف ابراهیمی، رفتار امروز نماینده گان را خارج از شان خانه ملت دانست و خطاب به آنها از نماینده گان تا جایگاه خانه ملت را حفظ کنند.

عدم تکمیل نصاب، چالش عمده ای که در سال های اخیر گریبانگیر مجلس شده و شمار زیادی از قوانین نیز به همین دلیل از تصویب بازمانده و مشکلات مردم هم در حال افزایش است.