درخواست پناهندگی 150 هزار پناهجوی افغان در اروپا

۱۸ قوس ۱۳۹۴

عالمی بلخیاولین سمینار تخصصی تحت عنوان مهاجرت ، فرصت ها و چالش ها از طرف وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در کابل برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هدف از تدویر این سمینار که به اشتراک عدۀ از دانشمندان و مقامات بلند رتبه دولتی و نهاد های همکار بین المللی  دایر شده بود ، استفاده از فرصت های مهاجرت و تبدیل چالشها مهاجرت به فرصت ها بود .

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان در رابطه به سمینار ، مهاجرت ، عودت ، فرصتهای مهاجرت و چالش های آن توضیحات داد.

وی از ایجاد کمیسیون عالی مهاجرت تحت ریاست رییس جمهور غنی ، کمیسیون فرعی تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور و عضویت برخی از نهاد های بین المللی در آن کمیسیون  ها یاد آور شده گفت که ایجاد این کمیسیون ها نمایانگر توجه جدی دولت در قبال مهاجرین و عودت کننده گان است.

عالمی بلخی از طرح پورت فولیوی افغانستان در اجلاس اکسکام یاد آور شده گفت که برای پروژه های مورد نظر الی اخیر سال ۲۰۱۷ به ۵۵۳ میلیون دالر تقاضاشد ، که حدود نصف آن از جانب برخی کشور ها تعهد شده و در برخی ساحات عملاٌ کار آغاز شده است .

وزیر امور مهاجرین با یاد آوری از عودت حدود ۳۰۰ هزار مهاجر در سالروان به کشور و مهاجرت ۱۵۰ هزار نفر بجانب اروپا که بیشتر از اثر نا امنی بوده افزود که رئیس جمهور کشور در جریان سفرش به اروپا با مقامات برخی از کشور ها در مورد مهاجرین افغان صحبتهای داشت ، اما نیاز به صحبت بیشتر به سطح وزرا، بخاطر مدیریت مهاجرت و حل این مشکل نیاز است .

لازم است بکوشیم تا از چالشها ، فرصت ها را دریافت کنیم و بکوشیم برنامه های ما استوار بریافته های علمی و تحقیقی باشد و به همین دلیل خواستیم از نظریات ، پیشنهادات و دیدگاه های دانشمندان محترم با تدویر این سمینار مستفید شویم .

همچنین مارک بودن معاون نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان در رابطه به مشکل مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و اروپا، برخورد نامناسب با ایشان ، عوامل مهاجرتها ، بی جاشده های داخلی صحبت نموده و بر قانونی ساختن مهاجرتها و ایجاد چارجوب آن تاکید نمود .

وی از ادامۀ همکاری ملل متحد در ارتباط به مهاجرین افغان اطمینان داده گفت که در این مورد توجه کشورها را خواهانیم .

سخنران دیگر، خانم مایا مسؤل UNHCR در افغانستان بود، وی با تذکر از ازدیاد رقم مهاجرین افغان در این اواخر و همچنان افزایش بی جاشده ها در اثر نا امنی ها گفت که علاووه از ازدیاد مشکلات مهاجرین در پاکستان، بعد از حادثه کندز سرحدات تاجکستان نیز بسته شد ، که این خود یکی از عوامل مهاجرت افغانها به طرف اروپا شد ، اما متاسفانه باآنها برخورد مناسب نشد و حتی حقوق آنها نقض و در برخی موارد منجر به پاشیده گی خانواده ها شد .

مایا گفت برخی کشور های اروپائی به دلیل حضور مهاجرین افغان در کشور های شان ، قصد تقلیل و یا قطع کمک های شان را به افغانستان دارند که به نظر من این اقدام آنها معقول نبوده و باید کمک شود تا این مشکل در کشور مبدأ رفع گردد.

سمینار با ارایه پاسخ به پرسش های اشتراک کننده گان از طرف سخنرانان و جمع بندی جریان محفل از جانب وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان به پایان رسید .

بلخی

سمینار

عالمی

مهاجرین


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed