دادگاه گروه داعش در شهر “سرت” لیبی افتتاح شد

داعش برای کاهش هزینه زندانیان را اعدام می کندگروه تروریستی داعش در یک اقدام جدید دادگاه خود را ساحه تحت کنترلش در شهر «سرت» کشور لیبی افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گروه تروریستی داعش یک شعبه دادگاه ویژه را در شهر ساحلی سرت در غرب لیبی افتتاح کرد.

قضات دادگاه های داعش در مناطق اشغالی به راحتی مردان و زنان را به اتهام های واهی به اعدام محکوم می کنند.

گروه تروریستی داعش از یک سال پیش فعالیت خودش را در کشور لیبی آغاز کرده و هم اکنون شهرهایی از لیبی همچون «سرت» و «درنه» در اشغال این گروه تروریستی است.

شهر ساحلی سرت که زادگاه معمر قذافی است، هم اکنون به عنوان پایگاه های اصلی تروریست های داعش در لیبی شناخته می شود.