خسارات هنگفت مالي به شركت هاي مخابراتي درهرات

۱۸ عقرب ۱۳۹۲

مسئولان اداره ي مخابرات ولايت هرات ميگويند: وجود ناامني ها دراكثريت ولسوالي هاي اين ولايت خسارات وتلفات بزرگ مالي وجاني را به شركت هاي مخابراتي خصوصي وارد نموده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آنان ميگويند: دريك سال گذشته 16 آنتن و دكل شركت هاي خصوصي مخابراتي درشماري از ولسوالي هاي نا امن هرات تخريب و خسارات بزرگ مالي و جاني را به اين شركت ها وارد نموده است.

سيد نوراحمد شاه علوي رئيس اداره مخابرات ولايت هرات ميگويد: طي يك سال گذشته 16 آنتن مخابراتي درشماري ازولسوالي هاي نا امن ولايت هرات ازسوي مخالفين مسلح دولت تخريب و به آتش كشيده شدند.

وي گفت: نيروهاي امنيتي هرات نتوانسته اند به درستي وطبق قراردادهاي امنيتي با شركت هاي خصوصي مخابراتي امنيت مالي وجاني دكل هاي را تامين نمايند.

رئيس مخابرات ولايت هرات ميگويد: براساس برآورد اداره اش بيش از 3 ميليون دالر دريك سال گذشته به شركت هاي مخابراتي خصوصي اين ناحيه  خسارات مالي وارد شده است.

مسئولان دراداره مخابرات هرات همچنان ميافزايند:درحالي كه تامين امنيت دكل هاي مخابراتي وظيفه نيروهاي امنيتي افغان است ولي ، به ناچارشركت هاي خصوصي صدها تن را براي تامين امنيت پايه هاي مخابراتي شان استخدام نموده اند.

اين مسئولان ازنيروهاي امنيتي افغان ميخواهند براساس قرارداد انجام شده ميان وزارت مخابرات شركت هاي خصوصي وسكتور امنيتي دولت افغانستان ، وظايف شان را به درستي انجام دهند.

اين درحاليست كه مقامهاي پوليس هرات ، ازتامين امنيت كامل شهرولسوالي هاي هرات خبر ميدهند.

پوليس هرات ميگويد: شركت هاي مخابراتي خود سرانه دربيابان ها و مناطق دوردست اقدام به ساخت پايه هاي مخابراتي  نموده اند كه مسئوليت و عواقب آن بدوش خود شركت هاي مخابراتي است .

آنان ازكمبود تشكيلات پوليس براي تامين امنيت پايه ها ي مخابراتي خبر ميدهند.

به گفته مسئولان مخابرات هرات ، درحال حاضر كمبود برق براي فعال نگهداشتن آنتن هاي مخابراتي داخل وشهرولسوالي هاي هرات و نا امني دراكثريت ولسوالي هاي اين ولايت ازجمله بزرگترين چالشهاي مخابرات هرات شمرده ميشود.

اين درحاليست كه هرازگاهي مخالفين مسلح دولت درشماري ازولسوالي هاي نا امن هرات ازكمپني هاي مخابراتي ميخواهند تا فعاليت هايشان را درمقاطع از شبانه روز قطع نمايند.

آنتن

خسارات

مالی

مخابرات

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.