خانواده های بغلانی که منازل و کشت زارهای شان از سوی شورشیان حریق شده به کمک نیاز دارند

۱۱ جوزا ۱۳۹۵

خانواده های که در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان در نتیجه درگیرها منازل و حاصلات زراعتی شان آتش گرفته است از دولت می خواهند برای نگهداری این مناطق و تسلط نیافتن دوباره شورشیان طالب نیروهای امنیتی بیشتر را درین ساحات مستقر سازد.

باشنده گان قریه جات تازه آزاد شده از تحت کنترول شورشیان طالب می گویند، پس از حمله نیروهای امنیتی افغان بالای این گروه، آنان حین فرار، خانه ها و کشت زارهای مردم را آتش زده همه دار و ندارشان را حریق کرده است.

۲۰۱۶۰۵۳۰_۱۱۵۵۱۹

عبدالقیوم باشنده قریه جوکنه که منازل نشیمن وی کاملاً به خاکستر مبدل شده است می گوید : “طالبان دار و ندار ما را «در» داده اند، یک طرف چند روز درین جا جنگ جریان داشت مال و مواشی ما از بین رفت، از دولت میخواهیم که بر ما کمک کند”.

این درحالیست که از سال گذشته به این طرف این چندمین بار است که شورشیان طالب در بخش های از بغلان پس از حملات نیروهای امنیتی پایگاه های شان را ترک می گویند و پس از مدتی دوباره در آن محلات حاکمیت پیدا می کنند.

شمس الله بزرگ قومی درین منطقه به خبرگزاری خاور میانه گفت: ” از سال گذشته به این طرف پنج بار است که ما خانه های ما را ترک می کنیم  و مهاجر می شویم، نی از طرف شب آرام هستیم و نی از طرف روز، حالی که وقت کشت و کار ما است جنگ صورت گرفت باغ ها و حاصلات زراعتی ما آتش گرفت”.

۲۰۱۶۰۵۳۰_۱۱۵۵۴۴-1

خانواده های که تمام وسایل و داشته های شان حریق شده است نیاز جدی به کمک دارند و از حکومت میخواهند هرچه زودتر آنان را در قسمت سرو سامان گرفتن دوباره زنده گی شان همکاری نماید.

از سوی هم باشنده گان قریه جات تازه آزاد شده از کنترول شورشیان نگران آن اند که این گروه پس از مدتی دوباره به مناطق آنان دست نیابند، به گفته آنان این عمل در گذشته چند بار تکرار شده است.

درهمین حال عبدالرشید بشیر سرپرست فرماندهی پولیس بغلان می گوید: شورشیان طالب دیگر توان مقابله با نیروهای امنیتی افغان را ندارند و پس ازین نیروهای امنیتی بیشتر درین ساحات مستقر میشوند.

به گفته باشنده های محل بیش از 50 منزل مسکونی و حاصلات زراعتی ده ها جریب زمین در جریان جنگ ها و از سوی شورشیان حریق شده است.

 مقام های محلی بغلان می گویند منازل و کشت زار های حریق شده از سوی نهادهای مسؤل سروی شده است اما آمار دقیق درین زمینه ارایه نکرده اند.

از سوی هم چندین پل موتر رو در بخش های از ولسوالی بغلان مرکزی از طرف شوریان طالب تخریب شده است و این مورد نیز مردمان بغلان مرکزی را نگران ساخته است.

بزرگ قومی،

بغلان،

جنگ،

جوکنه،

حریق ،

حریق،

حکومت،

خاورمیانه،

زراعتی،

شمس الله،

شورشیان،

عبدالقیوم،

فرماندهی،

قریه،

کشت زارهای شان،

مقابله،

منازل ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed