حمله به دانشگاه امریکایی در پاکستان سازماندهی شده بود

G13A9803 copyبررسی اسناد و یافته های موثق ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نشان می دهد که حمله به دانشگاه امریکایی در کابل از آن طرف خط دیورند سازمان دهی و مدیریت شده و بررسی بیشتر رویداد و شواهد به دست آمده هنوز هم جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جلسۀ فوق العادۀ شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان جزئیات حملۀ تروریستی شب گذشته در دانشگاه امریکایی افغانستان را در ارگ ریاست جمهوری بررسی کرد.

بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، یک استاد، ۷ محصل، ۲ محافظ امنیتی دانشگاه، ۳ منسوب قوای امنیتی و دفاعی افغانستان شهید و ۹ پولیس و ۳۶ محصل و کارمندان دانشگاه امریکایی زخم برداشته اند.

جلسه فیصله کرد که از تمام امکانات به خاطر کمک به خانواده های شهدا و رسیدگی به مجروحین استفاده شود و امکانات به خاطر احیا و بازسازی فوری دانشگاه فراهم گردد.

بررسی اسناد و یافته های موثق ریاست عمومی امنیت ملی نشان می دهد که حمله از آن طرف خط دیورند سازمان دهی و مدیریت می گردید. بررسی بیشتر رویداد و شواهد به دست آمده هنوز هم جریان دارد.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حالی که اعضای شورای امنیت ملی حضور داشتند، با جنرال راحیل شریف لوی درستیز قوای مسلح پاکستان صحبت تلفنی کرد و خواهان اقدامات جدی و عملی علیه تروریستانی شد که این حمله را سازماندهی می کردند.

جنرال شریف وعده سپرد که بعد از بررسی موضوع از چگونگی اقدامات برای جانب افغانستان معلومات ارایه خواهد کرد.

جلسۀ شورای امنیت، ضمن سپاسگزاری از کارکرد، قهرمانی و حوصله مندی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، فیصله کرد که جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر تعقیب و پیگیری عاملین این حمله و سپردن تروریستان به پنجۀ قانون از تمام امکانات استفاده کند.