حمایت جامعه جهانی از برنامه حکومت وحدت ملی افغانستان

نشستجامعه جهانی از برنامه های حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در نشست گروه بین المللی تماس در شهر برلین آلمان حمایت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هفدهمین نشست گروه بین المللی تماس به ریاست مشترک “حکمت خلیل کرزی” معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان و خانم “سابین شپارویسر”، نماینده ویژه جمهوری فدرال آلمان و با حضور هیئت های عالی رتبه بیشتر از ۴۶ کشور و نمایندگان ارشد برخی سازمان های بین المللی در برلین برگزار شد.

در آغاز، معین سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان، در مورد دست آوردهای مردم و دولت افغانستان طی یک و نیم دهه گذشته سخنرانی کرده و ضمن ابراز قدردانی از حمایت جامعه جهانی طی این مدت، حفاظت از دست آورد های یک و نیم دهه اخیر را از اولویت های حکومت وحدت ملی خواند.

در این نشست، همچنان معاون شورای امنیت ملی افغانستان، معین وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و همچنان سرپرست معینیت پالیسی وزارت مالیه و نماینده نهاد های جامعه مدنی افغانستان، هر یک به نوبه خود، از پیشرفت ها و چالش های حکومت افغانستان در بخش های مختلف سخن گفتند.

اشتراک کنندگان این نشست نیز، از دست آوردهای حکومت وحدت ملی استقبال کرده و خواستار ادامه تلاش های افغانستان در جهت تأمین امنیت، تسریع پروسه صلح، تقویت نهاد های دیموکراتیک مشمول اصلاحات نظام انتخاباتی، حکومتداری خوب، مبارزه جدی علیه فساد اداری و توسعه اقتصادی و اجتماعی شدند.

اشتراک کنندگان در مورد همکاری های بیشتر به افغانستان اجماع نظر داشته و از تعهد حکومت هایشان برای حمایت برنامه های آینده این کشور و برگزاری موفقانه کنفرانس امنیتی وارسا و کنفرانس توسعه ای و مالی بروکسل که قرار است در سال ۱۳۹۵ برگزار شوند، اطمینان دادند.

آن ها همچنان از تلاش های حکومت افغانستان و همچنان کمیته هماهنگی جهارجانبه برای گفتگو های صلح اعلام حمایت کردند.

گفتنی است، وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان گردانندگی نشست گروه بین المللی تماس را به عهده دارد.

این نشست هرسال، سه تا چهار بار، با اشتراک مقامات ارشد وزارت های امور خارجه و همچنان نمایندگان ویژه برخی از کشور های همکار با افغانستان، در پایتخت یکی از کشورهای عضو برگزار می شود.

قرار است نشست بعدی به منظور انسجام و همآهنگی بیشتر، پیش از کنفرانس امنیتی وارسا، در جمهوری ترکیه برگزار شود.