حق مشارکت سیاسی زنان در پروسه انتخابات

۳۱ سنبله ۱۳۹۲

باآغاز فعالیت های نظام جدید یا دموکراتیک سیاسی به رهبری حامد کرزی به حمایت جهان در افغانستان،ادبیات سیاسی وفرهنگی دراین کشور شاهد ورود اصطلاحات جدیدی چون حقوق زن، حقوق بشر، مشارکت سیاسی وسایر مفاهیم بوده است که گویای یک سیاست دموکراتیک میباشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اکنون که درافغانستان بیش از 7 ماه به انتخابات  ریاست رییس جمهوری باقی نمانده است این روز ها نیز بحث های حقوق زن، مشارکت سیاسی زنان ونقش زنان در انتخابات اینده کشور در محافل سیاسی وفرهنگی داغتر شده است.

به سلسه کنفرانس ها ونشست های نهاد ها وگروه های مختلف امروز کمیسیون مستقل حقوق بشر به رهبری خانم سیماسمر نیز نشست را تحت عنوانی «کنفرانس ملی مشورتی حق مشارکت سیاسی زنان در پروسه انتخابات» در هوتل انترکانتیننتال برگزار کرد.

نقش زنان در روند انتخابات:

کنفرانس که بمنظور ارزیابی نقش زنان در روند سیاسی انتخابات در کابل برگزارشد، خانم قدریه یزادن پرست فعال حقوق زن وعضو کمیسیون حقوق بشر مشارکت سیاسی زنان را یکی از مشکلات جدی سیاسی درافغانستان عنوان کرده و گفت که زنان دراین سرزمین هنوز تحت فشار های مختلف نا آگاهی وسنت باوری قرار دارند.

خانم سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر وزن سیاست گر درافغانستان اشتراک زنان دراتنخابات را نه تنها یک حق که یک مسولیت ملی توصیف کرده گفت که حق تحفه ای نیست که کسی هدیه کند، باید ما زنان در روند های سیاسی خود فعالانه سهیم شویم.

خانم سمر افزود« بحث حقوق زنان نه تنها در افغانستان یک مساله سیاسی است که در تمام دنیا با این پدیده به عنوان یک مساله سیاسی برخورد میشود ولی درافغانستان در جریان کمپین های انتخاباتی شعار های وسیعی برای تامین حقوق زنان سرداده میشوند اما پس از انتخابات چند پست سمبولیک به زنان با منت سپرده میشوند».

زنان مدعی حضور در قوه قضاییه وارگان های مهم حکومتی افغانستان:

خانم سمر گفت که تلاش های وسیعی را بخرچ دادیم ولی تا هنوز موفق نشده ایم که یک زن را در شورای عالی قضات افغانستان شامل سازیم. او افزود که تنها دلیل رییس دولت نبود ظرفیت زنان است درحالیکه زنان همان ظرفیت را دار ند که مردان قضات در کشور برخوردارند.

به بارو خانم سمر علت اساسی مشارکت کم رنگ زنان درپست های سیاسی ونهاد های سیاسی کم کاری خود زنان نیز است. وی اعتقاد دارد که تا هنوز با پدیده ی بحث حقوق زن درافغانستان چه از طرف مردان وچه توسط زنان به عنوان یک پروژه برخورد شده است.

اوزنان را مخاطب قرار داده گفت « وقتی ما میخواهیم شامل سیاست شویم باید سیاست کنیم ودر سیاست نیز تبعیض نکنیم ومتعهدانه با مسایل برخورد نماییم».

خانم سمر با اشاره کنایی به تبعیض های قومی میان مردان درافغانستان گفت که ما زنان نباید فکر کنیم که فلان زن پشتون است وفلان زن هزاره وگردن زن پشتون بلند تر از زن تاجیک است.

خانم سمر؛ داشتن حق مساوی با مردان را ملزم با داشتن تکلیف مساوی با مردان دانسته گفت «وقتی امتیاز مساوی میخواهید باید کار مساوی کنید و اعتماد به نفس خودتان را تقویت کنید که شما هم مثل مردان کار کرده میتوانید».

او اصل رسیدن به قدرت را با ترجیح دادن منافع شخصی بر منافع ملی در تضاد تعریف کرده گفت که قدرت سیاسی زمانی بدست میاید که پشت تان پر باشد یعنی توده وسیع حمایت نمایند، بنابراین منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهید.

خانم سمر حضور زنان در قوای مسلح کشور را نیز سمبولیک وکم رنگ تعریف کرده گفت که علت این است که اعتقاد برای سهم گرفتن زنان در قوای مسلح کشور هنوز وجود ندارد.

علت کم رنگ بودن حضور زنان در سیاست:

اجمل بلوچزاده فعال مدنی افغانستان باور دارد که نبود انسجام وهم آهنگی میان زنان فعال وسیاست گر از جمله عوامل اساسی است که نقش زنان در سیاست را کمرنگ ساخته است.

اوبه خبرگزاری خاورمیان گفت« در شورای عالی صلح بنام زنان مشروعیت کسب شد ولی تا کنون خواست زنان در این شورا گنگ ونا معلوم است، همین قسم تا آنجا که من اطلاع دارم هیج یک از کاندیدان ریاست جمهوری یکی ازمعاونانش را زن انتخاب نکرده است، چرا زنان به مردان میدان رها میکنند وبه این مسایل عمده توجه نمیکنند».

آقای بلوچزاده نبود یک اعتقاد راسخ به حقوق زن درافغانستان بخصوص درراس تصمیم گیری های سیاسی را عامل دیگر کم رنگی زنان در قدرت سیاسی میخواند.

او میگوید که بنام زنان درافغانستان شعار داده میشود ومشروعیت کسب میشود، اما واقعیت امر این است که کسی به حقوق زن اعتقاد وباور قوی ندارد.

بحث حقوق زن در روستاهای افغانستان:

خانم فرخ لقا اونچی زاده مسول شبکه نهاد های مدنی فاریاب فعالیت های نهاد های مدنی وحقوق زن در مرکزولایت فاریاب وشهرهای مرکزی شمال کشور را خوب ارزیابی میکند ولی او میگوید که در روستاهای شمال کشور خبری از حقوق زن ومشارکت سیاسی نیست.

او میگوید که وضعیت امنیتی در فاریاب چندان خوب نیست، این امر برفعالیت نهاد های زنان در فاریاب سایه افگنده است.

وی به خبرگزاری خاورمیانه میگوید« پروسه ثبت نام در ولایت فاریاب مثل همه افغانستان کمرنگ است وحضور زنان در روند ثبت نام نیز کمرنگ است».

او دلیل میاورد که اعلام نشدن چهره های کاندیدای ریاست جمهوری ومشخص نبودن آجندای کاندیدان برای زنان علت کم رنگ بودن حضورزنان در روند ثبت نام، در کنار سایر عوامل دیگر است.

او میگوید « کمرنگ بودن حضور زنان در قدرت سیاسی و کاهش دادن حضور زنان از 25% عضویت در شورراهای ولایتی به 20% وسمبولیک بودن پست های سیاسی زنان علت دیگری است که زنان را نسبت به انتخابات وروند های سیاسی دلسرد ساخته است».

وی انتقاد میکند که روند آگاهی دهی انتخاباتی کمیسیون انتخابات نیز در ولایات کند وضعیف است، کمیسیون به آگهی های تلویزیونی ورادیویی اکتفا کرده است که در روستاها چنین اقداماتی کافی به نظر نمیرسد وباید آگاهی دهی به صورت وسیع در حضور مردم انجام شود.

در جلسه امروزی شمار از رهبران سیاسی وکاندیداتوران احتمالی به شمول داکتر عبدالله، داکتر زلمی رسول، داکتر زلمی خلیلزاد، داکتر اشرف غنی احمد زی ومحمد حنیف اتمر اشتراک کرده بودند تا آجندا وبرنامه های آتی شان در مورد حقوق زنان را به اعضای جلسه شریک سازند.

دراین جلسه که به تعداد 120 زن فعال حقوق زن وسیاسی به شمول 30 تن از ولایات اشترک کرده بودند تا در مورد نقش ومشارکت سیاسی زنان در انتخابات آینده مشوره دهی نمایند.

انتخابات

زنان

مشاکت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.