عبدالباری جهانی از سوی مجلس نمایندگان تایید شد

امروز اسناد عبدالبارى جهانى نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ از سوی ولسی جرگه تایید شد و وی برنامه های کاری اش را به پارلمان ارایه نمود.

امروز اسناد عبدالبارى جهانى نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ از سوی ولسی جرگه تایید شد و وی برنامه های کاری اش را به پارلمان ارایه نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ١۶نامزد وزیر کابینۀ حکومت وحدت ملى، به تاریخ ١٢حمل، جهت اخذ راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى شدند.

از جمع آنها ١۵ تن که اسناد شان از سوى ولسى جرگه تایید شده بود، برنامه هاى کارى خود را به ولسى جرگه ارایه کرده و جرگه در مورد عبدالبارى جهانى نامزدوزیر اطاعات و فرهنگ فیصله کرد که اگر مکتوب لغو تابعیت دوم وى تا روز شنبه به جرگه فرستاده شود، میتواند پلان هاى خود را به حیث نامزدوزیر به جرگه ارایه کند.

ولسى جرگه، امروز در مورد پذیرفتن مکتوب به دست آمده از وزارت امور خارجه در مورد تابعیت دوم جهانى، راى گیرى کرد، که در نتیجه از ١۵٣ وکیل حاضر، ١۵٠ وکیل با بلند کردن کارت ها، این مکتوب را تایید کردند.

جهانى که تابعیت دوم از امریکا داشت، بعد از این تصمیم ولسى جرگه، برنامه هاى خود را به نشست جرگه ارایه نمود.