جمع آوری عشر از سوی طالبان در ولایت بغلان

با آغاز موسم جمع آوری حاصلات زراعتی طالبان مسلح در ساحات تحت کنترول شان در ولایت بغلان به جمع آوری عشر پرداخته اند.

شماری از دهقانان می گویند طالبان عشر یا ده یک حاصلات زراعتی آنان را می گیرند و در بدلش سند رسید میدهند.

سال های گذشته نیز طالبان مسلح با جمع آوری عشر و ذکات از مردم به تجهیز و تقویه خود پرداخته در مقابل نیروهای امنیتی جنگیده اند.

خان میر باشنده منطقه دند شهاب الدین می گوید: از چند سال بدینسو عشر آنها را طالبان جمع آوری می کند و در بدل آن سند رسید برایشان داده می شود.

بغلان2

“هرجای که طالبان باشند عشر و ذکات مردم را جمع آوری می کند، پیش ازین عشر و ذکات را مجاهدین جمع آوری می کردند کسی بدون نماینده آنها حاصلات خود را به خانه برده نمی توانستند”.

خواجه حبیب یکتن از زراعت پیشه گان  منطقه دندشهاب الدین بدین باور است که عشر یا ده یک حاصلات زراعتی حق خداست و باید به مساکین پرداخته شود. او می گوید در کنار اینکه به نیازمندان عشر می پردازند طالبان نیز عشر(ده یک ) حاصلات زراعتی آنان را به خود می گیرند.

با آغاز فصل جمع آوری حاصلات زراعتی در بغلان حملات تهاجمی طالبان مسلح کاهش یافته و جنگ فرو کش شده است.

به باور برخی از آگاهان طالبان اکثراً درین فصل به تجهیز و تقویه خود می پردازند و ترجیح میدهند که بجای جنگیدن به جمع آوری عشر از حاصلات زراعتی دهقانان اقدام نمایند.

شمس الحق بارکزی عضو شورای ولایتی بغلان جمع آروی عشر را از سوی طالبان تایید می کند و می گوید بیشترین درامد این گروه از همین طریق است و آنان در بخش های بزرگی از کشتزارهای بغلان دسترسی دارند.

این عضو شورای ولایتی بغلان نگران آینده است و می گوید طالبان ازین طریق می توانند تجهیز شوند و با جنگ افزار و مهمات بیشتری دسترسی پیدا کنند.

بخش های بزرگی از کشتزارها در ولسوالی های بغلان مرکزی، برکه، دهنه غوری و حومه های شهر پلخمری تحت کنترول طالبان مسلح قرار دارند.

از سوی هم گفته می شود در مناطقی که طالبان مسلح دسترسی ندارند، افراد مسلح غیر مسؤل به جمع آوری عشر و ذکات اقدام می کند و حتی از طریق فشار و زور نیز مردم را به پرداخت آن مجبور می سازند.

خواستیم درین مورد نظریات پولیس بغلان را داشته باشیم، اما با تماس های مکرر مقام های امنیتی در فرماندهی پولیس این ولایت حاضر به پاسخگویی نشدند.

هفته پیش نورحبیب گلبهاری به صفت فرمانده پولیس و امیرگل حسین خیل به صفت آمر امنیت فرماندهی پولیس بغلان گماشته شدند، دیده شود که این دو مقام تازه گماشته شده پولیس در سرکوب طالبان مسلح و کوتاه سازی دست افراد زورمند و تفگندار چه اقداماتی را روی دست می گیرند.